Ahadaaya Naadha (ಅಹದಾಯ ನಾಧ ಸಮದಾಯ ರಾಜ)

ರೀಧಿ  – ಮಣಿ ದೀಪಮೆ ಮಕ್ಕಿ

ಅಹದಾಯ ನಾಧ ಸಮದಾಯ ರಾಜsss
ಅಗಮ್  ನೊಂದು ನಿನ್ನಿಲ್ ತೆಡುನ್ನು ನಮ್ಮಳ್
ಅಗದಿ ಗಳ್ಕ ಭಯಂ ಅರುಳು ನೀ ಸದಯಂ
ಅಗಿಲಾಂಡ ಒಕ್ಕೆಯುಂ ಪಡಚ್ಚವನ್ ನೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ (ಅಹದಾಯ ನಾಧ)

ಮನುಷ್ಯ ಕುಲತ್ತೆ ಪಡಚ್ಚುಳ್ಳ ನಾಧಾ
ಅನುಗ್ರಹಂ ಎನ್ನೆನ್ನುಂ ಚೋರಿಯೆಣಂ ನೀ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಪರಾಶ್ರಯ ಮಿಲ್ಲಾತ ಏಗ ಇಲಾಹೆ ನೀ
ಸಗಲಂ  ಪಡಚ್ಚುಳ್ಳ  ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯಾಣ್  ನೀ (ಅಹದಾಯ ನಾಧ)

ಇಲಾಹಾಯ ನಿಂಡೇ  ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಂ
ಪದಿವಾಯ್ ಎನ್ನುಂ ವಾಯ್ತುನ್ನು ನಮ್ಮಳ್
ಸ್ತುತಿಗಳುಂ ಶುಕುರುಗಳುಂ ಸರ್ವವುಂ  ನಿನಕ್ಕಲ್ಲಾಹ್
ತಕ್ಬೀರ್ ಧ್ವನಿಗಳುಂ  ಮಯಂಗುನ್ನು ಎನ್ನೆನ್ನುಂ (ಅಹದಾಯ ನಾಧ)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.