Yennum Oro Kinav (ಎನ್ನುಮ್ ಓರೋ ಕಿನಾವ್)

Song starts after 30 seconds

ಎನ್ನುಮ್ ಓರೋ  ಕಿನಾವ್ ಕೂಟಿ ವೆಚ್ಚು ಪಾಡಿ ಙಾನ್
ಎಂಡೆ ಲೋಗಮ್ ಮದೀನ ಮಣ್ಣಿಲೇಕು ಅಣಂಞಿಡಾನ್ (2)

ರಾಪಗಲ್ ಮಾ ಯವೇ ಕಾತಿರಿಪ್ಪಾಣ್ ಙಾನ್
ರಾವು ಪುಳರುಮ್ ವರೇ ಓರ್ತಿರಿಪ್ಪಾಣ್ ಙಾನ್
ತ್ವಾಹಾ ತಂಙಳೋರೆ ಚಾರೆಯೊನ್ನು
ಚೆನ್ನೀಡುವಾನ್ -ರೌಳ ಕಂಡೀಡುವಾನ್..

ಎನ್ನುಮ್ ಓರೋ  ಕಿನಾವ್ ಕೂಟಿ ವೆಚ್ಚು ಪಾಡಿ ಙಾನ್
ಎಂಡೆ ಲೋಗಮ್ ಮದೀನ ಮಣ್ಣಿಲೇಕು ಅಣಂಞಿಡಾನ್

ಪ್ರಣಯಮಾಲೇ ಎಝಿದಿಡುನ್ನ ವರಿಗಳಿಲ್ ವರಿಲ್ಲೆ  ನೂರೇ..
ಸ್ನೇಹಂಙಳ್ ಓಡೆ ಕಲ್ಬಿಲ್ ಉಳ್ಳಿಲಾಯ್ ವರಚ್ಚ ಜೀವೇ..(2)
ಕಾಣುವಾನ್ ಕೊದಿಚ್ಚಿಡುನ್ನು ಕರಳು ನೀರಿ ಙಾನ್ ಇರನ್ನು –
ಕಣ್ಣುಗಳ್ ನಿರಂಙೊಲಿಚ್ಚು ಕಾಲವುಮ್ ಕಡನ್ನು ಒಯ್ಞಿ …
ಸೈಯ್ಯಿದೋರ್ ಅರಿಂಞು ಕಾಣುಮೋ ಎಂಡೆ ನೊಂಬರಂ..
ಆಶಯೋಡೆ ಙಾನ್ ಪರಂಞಿಡುನ್ನ ದೆಂಡೆ  ಸಂಗಡಮ್…

ಎನ್ನುಮ್ ಓರೋ  ಕಿನಾವ್ ಕೂಟಿ ವೆಚ್ಚು ಪಾಡಿ ಙಾನ್
ಎಂಡೆ ಲೋಗಮ್ ಮದೀನ ಮಣ್ಣಿಲೇಕು ಅಣಂಞಿಡಾನ್ ..

ಕಾಲಂಙಳ್ ಏರೆ ದೂರೇ ಎಂಗಿಲುಮ್ ಮದೀನ ಎಂಡೇ..
ಜೀವನ್ಡೆ ತಾಳಮಾಯ್ ತುಡಿಚ್ಚಿಡುನ್ನ ಸ್ನೇಹ ತೀರಮ್..(2)
ಆ ಮದೀನಾ-ಯೋರ ಮುನ್ನು ವನ್ನಿಡುನ್ನ ನಾಳ್ ಮೋರ್ತು
ಇಶ್ಕಿಲಾಯ್ ಅಳಿಂಙು ಚೇರ್ನ್  ಮಾದಿಹಾಯ್ ಮನಂ ತುಡಿಚ್ಚ್..
ಸೈಯ್ಯಿದೋರ್ ಅರಿಂಞು ಕಾಣುಮೋ ಎಂಡೆ ನೊಂಬರಂ..
ಆಶಯೋಡೆ ಙಾನ್ ಪರಂಞಿಡುನ್ನೆದೆಂಡೆ  ಸಂಗಡಮ್…(2)

ಎನ್ನುಮ್ ಓರೋ  ಕಿನಾವ್ ಕೂಟಿ ವೆಚ್ಚು ಪಾಡಿ ಙಾನ್
ಎಂಡೆ ಲೋಗಮ್ ಮದೀನ ಮಣ್ಣಿಲೇಕು ಅಣಂಞಿಡಾನ್ ..

Credit : Way To Madeena WhatsApp Group


   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.