Yen Taniye Twaaha (ಎನ್ ತಣಿಯೆ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಎನ್  ತಣಿಯೆ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲೆ
ಎಂಡೆ  ವರಿಯಿಲ್ ಸಾರ ಸುರೂರೇ
ಎನ್ ಮನಮಿಲ್ ಲೋಲ ಹರಿರೆ
ಎಂಡೆ  ತಣಲಾಯ್  ತೀರ್ನ  ಮುನೀರೆ

ಇಲ್ಮಿನ್ ಬಹರೆ ಇಷ್ಕಿನ್ ಪೊರುಳೆ ಇಂಬುಂ ತುಳುಂಬುಂ ಬದರ್ಮಿಗ ನೂರೆ

ಎನ್  ತಣಿಯೆ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲೆ
ಎಂಡೆ  ವರಿಯಿಲ್ ಸಾರ ಸುರೂರೇ
ಎನ್ ಮನಮಿಲ್ ಲೋಲ ಹರಿರೆ
ಎಂಡೆ  ತಣಲಾಯ್  ತೀರ್ನ  ಮುನೀರೆ

ಆಗ ಲೋಗ ಚರಾಚರಮಿಲ್ ಕಂಕುಲಿರ್ಮ ತರುಮ್ ಮಲರೆ …….
ಆಖಿರಂ ಜಯ ಸಲ್ವರಿಯಿಲ್ ವೆನ್ ಮ ಪಾದಿಯ ಪೊನ್ ಕದಿರೇ

ಗುರು ಸ್ನೇಹ ನಿಲಾ ಮಾಲಯಾಯ್ 
ಕುಳಿರೇಗಿ ಮನಂ ನಿರವಾಯ್
ಸ್ವರದಾರ ಪ್ರವಾಹಿನಿಯಾಯ್ 
ತಳಿರೇಗಿ ಸಹಸ್ರಮಿಲಾಯ್
ಅರಿವಿನ್ನ್  ನರಿವಾಯ್
ಅರಗಿನ್ನ್  ಅರಗಾಯ್
ಪಾರ ಮೇಗಿಯ  ಖಲ್ಬುಡ ಯೋರೆ ಕರುಣಕ್ಕಡಲೆನ್ನೇ ಬೀಯಾರೆ

ಎನ್  ತಣಿಯೆ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲೆ
ಎಂಡೆ  ವರಿಯಿಲ್ ಸಾರ ಸುರೂರೇ
ಎನ್ ಮನಮಿಲ್ ಲೋಲ ಹರಿರೆ
ಎಂಡೆ  ತಣಲಾಯ್  ತೀರ್ನ  ಮುನೀರೆ

ಈ  ಪ್ರಪಂಜ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಲ್
ಇಡರಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಲ್
ಇಕ್ ರಯಿನ್  ಸ್ವರ ಪಂಜಮಿಯಿಲ್
ಇಲ್ಮುನರ್ತಿಸ ಮಂಜಸಮಿಲ್

ಮಹರಾಜ ನೆಬಿ ವಾರವಾಯ್
ಮಹಿಯಾಗೆ ಮಧು ನಿರವಾಯ್
ಸ್ವರದಾರ ಪ್ರವಾಹಿನಿಯಾಯ್  ತಳಿರೇಗಿ ಸಹಸ್ರಮಿಲಾಯ್
ಅರಿವಿನ್ನ್  ನ್ನುರವಾಯ್
ಅರಗಿನ್ನ್  ಅರಗಾಯ್

 

ಪಾರಲೋಗ ಶಫಿಯಾಈ ನಾಳಿಲ್  ಪೆರುಮ ಪರಮೆನ್ನೆಬಿಯಾರೆ

ಎನ್  ತಣಿಯೆ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲೆ
ಎಂಡೆ  ವರಿಯಿಲ್ ಸಾರ ಸುರೂರೇ
ಎನ್ ಮನಮಿಲ್ ಲೋಲ ಹರಿರೆ
ಎಂಡೆ  ತಣಲಾಯ್  ತೀರ್ನ  ಮುನೀರೆ

ಇಲ್ಮಿನ್ ಬಹರೆ ಇಷ್ಕಿನ್ ಪೊರುಳೆ ಇಂಬುಂ ತುಳುಂಬುಂ ಬದರ್ಮಿಗ ನೂರೆ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.