Yaatrayaay Marubhoomiyil (ಯಾತ್ರಾ ಯಾಯ್ ಮರುಭೂಮಿಯಿಲ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯಾತ್ರಾ ಯಾಯ್  ಮರುಭೂಮಿಯಿಲ್ ತ್ವಾಹಾ ರಸೂಲ್
ತ್ಯಾಗಯಾಯಿಡುಂ  ಆ ಪದಂ ನೋವಿನ್ ತಣಲ್
ಯಾತ್ರಯೋದಾನ್ ಸ್ನೇಹ ದೂದರ್ ವಿಂಙಿಯೋ
ನೇತ್ರಮಿಲ್ ತೋರಾತ  ಕಣ್ಣೀರ್ ತುಳ್ಳಿಯೋ

ಆ ಪ್ರಯಾಣಂ ಒರಾಶ್ರಯಮಾಯಿ
ನಾದನೇಗಿಯ ದಾ
ಆ ಪ್ರಗಾಶ ವಿಳಕ್ಕಿನೇ
ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾ ಪುಲ್ಗಿಯದ

ಅವಿರಾಮಂ ಹಿಜಿರ ಸಾಗಾರಂ
ಚರಿದಂ ಮೋಹನಂ
ಅವಿರಾಮಂ ಹಿಜಿರ ಸಾಗಾರಂ
ಚರಿದಂ ಮೋಹನ
ಸಾಗರ ತೀರಾಂ ।। ಯಾತ್ರಾಯಾಯ್ ।।

ಬಾಲ್ಯಂ ಕಂಡ ನಾಡಿನ್  ಸ್ನೇಹಂ  ಅಗಲುಂಬೊಳ್
ರಬ್ಬಿನ್ ಅರುಳ್ ಕಲ್ಬಿನೇ ಕುಳಿರೇಗಿ
ಕಾದಂ ನಡನ್ನೇರೆ ತ್ಯಾಗಂ ವರಿಕ್ಕುಂಬೊಲ್
ದೀನಿನ್  ಯಶಸ್ಸಿನ್ನಾಯ್  ಅವರ್ ತೇಂಞ ಿ

ಪುಣ್ಯ ಹಿಜಿರ ಮಣ್ಣಿಲ್ ಅರಗಾಯಿ
ಸತ್ಯ ದೀನಿನ್ ಪೈದ್ರಗ ಮಲರಾಯಿ।।೨।।
ಪ್ರಭಾದಮ್  ತೆಳಿವಾಯ್
ಮದೀನಾ ಸುಗಮಾಯಿ
ಪ್ರದೀಕ್ಷ ನಿರವೇರಿ
ಹಿಜೀರ ತಣಲಾಯ್ ।। ಯಾತ್ರಾಯಾಯ್ ।।

ಲೋಗಂ ಶ್ರವಿಕ್ಕುನ್ನು
ಮುತ್ತಿನ್  ವಜನಂಙಲ್
ಮಾಟಂ  ಸ್ವಶಿಚೀ ಡುನ್ನು ಮಾಲೋಗರುಂ
ಭೂವಿಲ್ ಮರಯುನ್ನು ಇರುಳಿನ್ ಮುಗಂಗಳ್
ಸತ್ಯ ಸರಣಿಯಿಲ್ ಅನ್ನ್ ಆಮೋಧವುಂ

ಪುಣ್ಯ ಹಿಜಿರ ರಬ್ಬೀನ್ ವರದಾನಂ
ಹಕ್ಕಿನ್  ನವಚೈದನ್ಯತ್ತಿನ್  ವಿಧಾನಂ
ಹಬೀಬಿನ್  ಅಭಿಲಾಶಂ
ವಿರಿಂಜೊರ್  ಅಭಿಮಾನಂ
ಕಣಲೆರುದಿಯ ಯಾನಂ
ಹಿಜಿರ ಯೋರ್  ಅಡಯಾಳಮ್ ।।ಯಾತ್ರಾ ಯಾಯ್।।

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.