Yaatra Choli Pogum (ಯಾತ್ರಾ ಚೊಲ್ಲಿ ಪೋಗುಂ)

ಯಾತ್ರಾ ಚೊಲ್ಲಿ ಪೋಗುಂ ನೇರಂ
ರಬ್ಬಿನ್ ಮುನ್ನಿಲ್ ಕಣ್ಣೀರಿಲಾಯ್     
ಉಮ್ಮತ್ತಿನ್ನಾಯ್  ತೇಡಿಯಿಲ್ಲೆ
ಪೊನ್ನುಮ್ ಕನಿಯೆ….

ತ್ವಾಹ ನೆಬಿ ತನ್ನದೋಳಂ
ಸ್ನೇಹಂ ನಮ್ಮಲ್ಕ್ ಏಗಿಡುವಾನ್
ಇಲ್ಲಲೋ ಈ ಪಾರಿಡತ್ತಿಲ್
ವೆರೋರು ಜನ್ಮಾಂ.

(ಯಾತ್ರಾ ಚೊಲ್ಲಿ)

ತಾರಿಳಂ  ಪೂ ಪೈದಲಿನೇ
ಪೆಟ್ಟುಮ್ಮ  ಪೊಟ್ಟುನ್ನದಿಲುಮ್
ಸ್ನೇಹ ಮೇಗಿ ನಮ್ಮಳ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್
ಮುತ್ತು ನೇಬಿಯುಂ

(ಯಾತ್ರಾ ಚೊಲ್ಲಿ)

ಕನಿವಿನ್ ಕಣಿ ಕರುಣನಿಧಿ
ಕಣ್ಮಣಿಯಾಯ್ ಕಲ್ಬಗಮಿಲ್.     
ಕಾತು ವೆಚ್ಚು  ಚೇರ್ತಿಡೇಣಂ
ಎನ್ನುಂ ನೆಬಿಯೇ.

ಕಾದಮೇರೆ ದೂರೆಯುಳ್ಳ
ತ್ವೈಬ ಯಿಲಾ ನೆಂಗಿಲುಂ
ಕಾನುನ್ನು ನ್ಜಾನ್ ಯೆನ್ಡೆ ನೆಬಿ
ತನ್ನ ವರಿಗಳ್

(ಯಾತ್ರಾ ಚೊಲ್ಲಿ)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.