Vyasanamaal (ವ್ಯಸನಮಾಲ್ ವಿಳಿಚ್ಚಿಡುಮ್ ನ್ಜಾನ್ ಯಾ ನಬೀ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವ್ಯಸನಮಾಲ್ ವಿಳಿಚ್ಚಿಡುಮ್  ನ್ಜಾನ್
ಯಾ ನಬೀ
ವ್ಯದಗಳೆಲ್ಲಾಮ್  ತೀರ್ಕ್ ಯಾ ಖೈರನ್ನಬಿ
ವಿಗಲಮಾಯ್  ಜೀವಿದಂ ಯಾ ಸಯ್ಯಿದಿ  (2)
ಆಶಯುಳ್ಳೋನಾನಿವಾನ್ ಖುಜ಼ು ಬಿಯದಿ (2)

ತಿನ್ಮಯಿಲ್ ಮುಂಗಿ ಕುಲಿಚ್ಚೋನಾಣು ನ್ಜಾನ್
ನನ್ಮ  ತನ್  ಸಂಗೇದಮೆ  ಕೇರುನ್ನು ನ್ಜಾನ್ ||2||
ಮಣ್ಮರಾಯುಂ ಮುಂಬ್ ರೌಲ ಕಂಡಿಡಾನ್
ಮಣ್ಮರಾಯುಂ ಮುಂಬ್  ತ್ವೈಬ ಚೆನ್ನಿಡಾನ್
ಕಣ್ ಕುಳಿರ್ಕಾನ್  ಮೊಹಮುಳ್ಳೋನಾಣ್   ನ್ಜಾನ್ ||2||

ದಾಹಮಾಲ್ ವಲಂಜೂರಿಕ್ಕಲ್ ನ್ಜಾನ್ ವರುಂ
ಸ್ನೇಹಮೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ನೇಹಮೆ ಕೌಸ ರೊರಿಚ್ಛನ್ ತರು
ತಟ್ಟುಮೋ ಯಾ ಸಯ್ಯಿದಿ  ಆ ನಿನ್  ಕರಂ
ತಟ್ಟಿಯಾಲ್ ವೀ ಫಾಲ ಮಾಣಿ ಜೀವಿದಂ ।।೨।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy