Velichhatte Irulum Pranayikkum (ವೆಳಿಚ್ಚತ್ತೆ ಇರುಳುಂ ಪ್ರಣಾಯಿಕ್ಕುಂ ನೇರಂ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವೆಳಿಚ್ಚತ್ತೆ ಇರುಳುಂ ಪ್ರಣಾಯಿಕ್ಕುಂ ನೇರಂ
ಕರಾಯುನ್ನೆನ್  ಹೃದಯವುಂ  ಮುಸ್ತ್ವಫಾ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ
ನಿರನ್  ಜೋರುಗುಂ ಸಾಗರ ಮಾರಿಯಿಲ್ ವಿದುಂ ಬುನ್ನ
ಮನಲ್ ತರಿ ಕೇನಿಡುಂ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ  {{2}}

ಕರಕಾಣ  ಮಣಲಿಲ್ ಪದಿನ್ ಜೋರಾ ಪಾದಂ
ತರುಗೀಡುಂ  ಕಾಟಿಲ್  ಹೃದಯವುಂ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ

ಚುಗನ್ನೋರ ನರಾಗಾಗ್ನಿ ಕರಾಯುನ್ನು ಹೃದಯತ್ತಿನ್
ಪ್ರಣಾಯಮಾಮ್ ತೆಲಿ ನೀರುಮ್  ಮುಸ್ತ್ವಫಾ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ
ಪಿಡಯನ್ನು  ಅಬವಾಯಿಲ್ ಆಮಿನಬಿ ಹೃದಯಂ
ಒಮಣಿಕ್ಕ್ಯಾನ್ ತುಡಿ  ಕೊಲ್ಲುಮ್  ಪ್ರಣಯವುಮ್ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ

ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಚೂರತ್ತಿಯಾ  ಝಮ್ ಝಮ್ ಪಾಡುನ್ನು
ಕಾತಿರಿಪ್ಪಿನ್ ಪ್ರಣಯ ರಾಗಂ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ {{2}}

ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್  ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ {{ವಿಳಿಚ್ಚತ್ತೆ }}

ಕುಡಲ್ ಮಾಲಾ ಕರಾಯುನ್ನು ಪ್ರಣಯಿಕ್ಕುಮ್ ಮಧುರ ಮೇನಿ
ಪುಣರ್ನೋರ ನಿಮಿಷಾಮಿನ್ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ
ಆದಮ್ ಪಿರನ್ನೋರ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಬೂವಿಲ್
ಪದಿನ್  ಜೋರ ಪ್ರಣಯ ನಾಮಂ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ

ಪೇಶಿಯಟ್ಟ  ಉದಾರತ್ತಿಲ್ ಚುಂಬಿಕ್ಕುಂ ಖಂದಕ್ಕಿಲ್
ಕಲ್ಚಿಲುಂ ಪರಾಯುನ್ನು  ಹೃದಯಮೆನ್ ಮುಸ್ತ್ವಫಾ  {{2}}

ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್  ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ {{ವಿಳಿಚ್ಚತ್ತೆ }}

ತ್ವಾಇಫಿನ್ ತೆರು ವೀಧಿ  ವಿದುಂಬುನ್ನು ಅನುರಾಗ
ಹೃದಯತ್ತಿಲ್ ಪೊಡಿಂಜೋರ ಪ್ರಣಯವುಂ  ಮುಸ್ತ್ವಫಾ
ಪ್ರಣಯಿಕ್ಕುಮ್ ವಿಷಕ್ಕಾನಿ  ಅರುಳುನ್ನು ಆರುದೆನ್ನ್
ಅನುರಾಗ ಹೃದಯತ್ತಿಲ್ ತುಡಿಕ್ಕೊಲ್ಲುಮ್  ಮುಸ್ತ್ವಫಾ

ಸೌರಿನ್ಡೆ ಅಗಾದಾರಿಲ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿಂ ಪಾದತ್ತಿಲ್
ಪಣಂ  ತೀರ್ತು  ಕಾತಿರಿಪ್ಪಿನ್ ಪ್ರಣಯವುಂ  ಮುಸ್ತ್ವಫಾ  {{2}}

ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್  ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ {{ವಿಳಿಚ್ಚತ್ತೆ}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy