Umma Umma (ಉಮ್ಮಾ ಉಮ್ಮಾ ಪೀರ್ಸತ್ತೋ)

ಉಮ್ಮಾ ಉಮ್ಮಾ ಪಿರ್ ಸತ್ತೋ  ಉಮ್ಮ
ಬಂಗಾರ್ ಪೋಲ್ತೋ ನಂಙಳೋ ಉಮ್ಮಾ.
ಅರೆತ್ರ ಪಿರ್ಸ ತನ್ನೆಂಗುಂ ನಙೂಗು
ನಿಂಙಲೋ ಮರಕ್ಕೊಗೂ ಆವುಲ್ಲೆ ಉಮ್ಮಾ

ಅಲ್ ಜನ್ನತ್ಹತ ಅಖ್‌ದಾಮಿಲ್  ಉಮ್ಮುಹಾತಿ
ನೆಬೀರೊ ಪಲಕ ಎಂದೋರು ಚಂದಾ. 
ಯಾ ರಹ್ಮಾನೆ ಯಾ ಸುಬುಹಾನೆ
ಉಮ್ಮೊಗು ಆಯಿಸ್ ಕೊಡುಕೂನು ನೀನೇ.

(ಉಮ್ಮಾ ಉಮ್ಮಾ….  )

ಉಮ್ಮಾ ಉಮ್ಮಾ ಪೀರ್ಸತ್ತೋ ಉಮ್ಮಾ
ಜೀಯತೋ ಜೀಯ ನಂಙಳೋ ಉಮ್ಮಾ
ನಿಲವೂರೆ ಕಾಟಿ ಚೇರೂರೋ ಊಟಿ
ಬಲ್ತಿಯೋ ಯೇ  ಉಮ್ಮಾ
ನಿಙಲೋ ಮರಕ್ಕೊಗೂ ಇಲ್ಲ
ಮರಕೆಡೆಮ್ ಇಲ್ಲ ನಙಲೋ ಈ ಉಮ್ಮಾ
ನಿಙ ಬಂಗಾರ್ ಲೇ ಉಮ್ಮಾ

ಕಾಲುಡೊ ಅಡಿಯದ್  ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನ
ಮುತ್ತು ನೆಬಿ ತನ್ನೋರು ಸಮ್ಮಾನ
ಉಮ್ಮಾಆಮೀನ ಫಾತಿಮಾ ಆಯಿಶಾ ಸ್ವರ್ಗತ್ತೋ  ರಾಣಿಙ
ಅಙಲೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಙಲೋ ಉಮ್ಮರೋ ನೋಕಗೂ
ವಿಧಿ ತಾ  ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್.     
ವಿಧಿ ತಾ ಯಾ  ಅಲ್ಲಾಹ್ 

(ಉಮ್ಮಾ ಉಮ್ಮಾ.. …..)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.