Tu Kuja Man Kuja (ತು ಕುಜ ಮನ್ ಕುಜ)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ತು ಕುಜ ಮನ್ ಕುಜ
ತು ಕುಜ ಮನ್ ಕುಜ
ತು ಅಮೀರ್-ಎ ಹರಮ್ ಮೇ ಫಕೀರ್-ಎ ‘ಅಜಮ್
ತು ಅಮೀರ್-ಎ ಹರಮ್ ಮೇ ಫಕೀರ್-ಎ ‘ಅಜಮ್
ತೆರೆ ಗುನ್  ಔರ್ ಎ  ಲಬ್ ಮೇ ತಲಬ್ ಹಿ ತಲಬ್ (2)
ತು ಅತ ಹೀ ಅತಾ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

ಇಲ್‍ಹಾಂ ಹೇ  ಜಾಮಃ ತೆರಾ
ಕುರ್’ಆನ್ ಇಮಾಮ ಹೈ ತೆರಾ
ಮಿಂಬರ್ ತೆರಾ  ಆರ್ಷ್-ಎ ಬರೀ
ಯಾ ರಹ್ಮತ್ತ-ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

ತು ಹಕೀಕತ್ ಹೈ ಮೇನ್ ಸಿರ್ಫ್ ಎಹ್ಸಾಸ್   ಹೂನ್ (2)
ತು ಸಮಂದರ್ ಮೇನ್ ಭಟ್ಕಿ ಹುಯಿ ಪ್ಯಾಸ್ ಹೂನ್ (2)
ಮೇರಾ ಗರ್ ಖಾಕ್ ಪರ್ ಔರ್ ತೆರೀ ರಾಹ್ಗುಜ಼ರ್ (2)
ಸಿದ್ರತುಲ್-ಮುಂತಹ

ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

ಖೈರ್ ಉಲ್-ಬಶರ್ ರುತ್ಬಃ ತೆರಾ (2)
ಆವಾಜ಼್-ಎ ಹಕ್ಕ್  ಖುತ್ಬಃ ತೆರಾ  (2)
ಆಫಾಕ್ ತೇರೇ  ಸಾಮಾಈ (2)
ಸಾಇಸ್ ಜೀಬ್ರೀಲ್-ಲೇ  ಅಮೀನ್ (2)
ಯಾ ರಹ್ಮತ್ತುಲ್-ಲಿಲ್-‘ಆಲಮೀನ್

ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

ಏ  ಫರಿಷ್ತೊ  ವೋ ಸುಲ್ತಾನ್-ಎ ಮೇ ರಾಜ್ ಹೈ
ತುಮ್ ಜೊ ದೇಖೋ ಗೆ ಹೈರಾನ್  ಹೊ ಜಾ ಒಗೆ
ಜ಼ುಲ್ಫ್ ತಫ್‌ಸೀರ್-  ವಲ್ಲೈಲ್ ಬನ್  ಜಾಯೇಗಿ
ಚೆಹ್ರಾ ಕುರ್ ಆನ್ ಸಾರ ನಜ಼ರ್ ಆಯೇಗಾ
ಚೆಹ್ರಾ ನಜ಼ರ್ ಆಯೆಗ (೪)

ಮೇರೆ ಆಖಾ  ಇಮಾಮ್-ಈ ಸಫ್ಫ್-ಎ ಅಂಬಿಯ (2)
ನಾಮ್  ಪೇ ಉಂಕೆ ಲಾಜ಼ಿಂ ಹೈ ಸಲ್ಲೆ  ಅಲಾ 
ಲಾಜ಼ಿಂ ಹೈ ಸಲ್ಲೆ  ಅಲಾ(೪)
ತು ಕುಜ ಮನ್  ಕುಜ
ಮಸ್ತಫಾ ಮುಜ್ತಬ 
ಖಾತಿಂ ಉಲ್-ಮುರ್ಸಲೀನ್
ಯಾ  ರಹ್ಮತ್ತು ಲ್-ಲಿಲ್- ಆಳಾಮೀನ್.

ತು ಹೈ ಎ ಹ್ರಾಮ್-ಎ  ಅನ್ವಾರ್  ಬಾಂಧೆ ಹುಯೇ (2)
ಮೇನ್ ದುರೂದೊನ ಕಿ ದಸ್ತಾರ್ ಬಾಂಧೆ ಹುಯೇ (2)
ಕಅಬ-ಎ ಇಷ್ಕ್ ತು  ಮೇನ್ ತೇರೆ ಚಾರ್ ಸು (2)
ತು ಅಸರ್ ಮೇನ್ ದುಆ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ
   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.