Touheedin Vaahagar (ತೌಹೀದಿನ್ ವಾಹಗರ್)

📢 ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಲಭ್ಯ. ಆಸಕ್ತರು ಇಂದೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ🎊

ತೌಹೀದಿನ್ ವಾಹಗರ್
ತನಿಯೋಂಡೇ ಪುಂಗವರ್
ತ್ವಾಹಾ ರಸೂಲನ್ನು ಉದಿಪ್ಪಾಯೀ..
ಉಮ್ಮು ಕುರಾಯಿಲ್ ಖುರೈಷಿ ವೀಟಿಲ್
ಉನ್ಮಯಿಲ್ ನೆಬಿ ವರವಾಯ್(2)

ಅರಿವಿಂಡೆ ಕದಿರಾಯ್
ಅಲಿವಿಂಡೆ ಬಹರಾಯ್
ಅಹಮದ್ ತ್ವಾಹ ವರವಾಯಿ
ಅಹಮದ್ ತ್ವಾಹಾ ವರವಾಯೀ…
ನಿರಮುಳ್ಳ ಸತ್ಯಮ್,ತೆಳಿಚ್ಚವರ್ ನಿತ್ಯಮ್
ನೀಧಿಗಳ್ ಉಣರ್ತುಗಯಾಯೀ..
ನೀಧಿಗಳ್ ಉಣರ್ತುಗಯಾಯೀ..

ತೌಹೀದಿನ್ ವಾಹಗರ್
ತನಿಯೋಂಡೇ ಪುಂಗವರ್
ತ್ವಾಹಾ ರಸೂಲೊನ್ನು ಉದಿಪ್ಪಾಯೀ..
ಉಮ್ಮು ಕುರಾಯಿಲ್ ಖುರೈಷಿ ವೀಟಿಲ್
ಉನ್ಮಯಿಲ್ ನೆಬಿ ವರವಾಯೀ
ಉನ್ಮಯಿಲ್ ನೆಬಿ ವರವಾಯೀ..

ನಿಲವಿಟ್ಟು ತುಳ್ಳುಮ್, ಅರಬಿಗಳ್ಕೆಡೆಯಿಲ್
ನೇರಿಂಡೆ ವೆಳ್ಳಿತ್ತಾರಮಾಯೀ
ನೇರಿಂಡೆ ವೆಳ್ಳಿತ್ತಾರಮಾಯೀ..
ಪಿರುನ್ನುಳ್ಳ ಪೂವೂ, ಪೂರ್ಣ ನಿಲಾವೂ,
ಪರಿಸತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಿರಾಜ
ಪರಿಸತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಿರಾಜಾ….

ತೌಹೀದಿನ್ ವಾಹಗರ್
ತನಿಯೋಂಡೇ ಪುಂಗವರ್
ತ್ವಾಹಾ ರಸೂಲೊನ್ನು ಉದಿಪ್ಪಾಯೀ..
ಉಮ್ಮು ಕುರಾಯಿಲ್ ಖುರೈಷಿ ವೀಟಿಲ್
ಉನ್ಮಯಿಲ್ ನೆಬಿ ವರವಾಯೀ
ಉನ್ಮಯಿಲ್ ನೆಬಿ ವರವಾಯೀ..

ಸಮಧಾನಮ್ ಓದೀ…
ಸಹನವುಮ್ ಪಾಗೀ…
ಸಾಮೂದಮ್ ನಡನ್ನೆತ್ತಿ ನೂರೂ..
ಸಾಮೂದಮ್ ನಡನ್ನೆತ್ತಿ ನೂರೂ..
ಸಗಲರ್ಕುಮ್ ತಣಲಾಯ್
ಸಹಾಯತ್ತಿನ್ ನಿರವಾಯ್
ಸೂಜೀರಮ್ ಪೋರಾಡಿಪ್ಪೋಯ್ ನೆಬಿಯೋರ್
ಸೂಜೀರಮ್ ಪೋರಾಡಿಪ್ಪೋಯ್ ನೆಬಿಯೋರ್….

ತೌಹೀದಿನ್ ವಾಹಗರ್
ತನಿಯೋಂಡೇ ಪುಂಗವರ್
ತ್ವಾಹಾ ರಸೂಲೊನ್ನು ಉದಿಪ್ಪಾಯೀ..
ಉಮ್ಮು ಕುರಾಯಿಲ್ ಖುರೈಷಿ ವೀಟಿಲ್
ಉನ್ಮಯಿಲ್ ನೆಬಿ ವರವಾಯೀ
ಉನ್ಮಯಿಲ್ ನೆಬಿ ವರವಾಯೀ..

ಪಗಲನ್ನು ದುರಿದಮ್
ಸಹಿಚ್ಚವರ್ ಏರೇ..
ಪರಿಷೋಡೇ ಕಾಟ್ಟೀ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನೀ.
ಪರಿಷೋಡೇ ಕಾಟ್ಟೀ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನೀ..
ಜನಹೃದಯತ್ತಿಲ್, ವಿನಯಾನ್ವಿಧನಾಯ್
ನಿರಚ್ಚವರ್ ಅರಿವಿಂಡೆ ತೇನೀ..
ನಿರಚ್ಚವರ್ ಅರಿವಿಂಡೆ ತ್ತೇನ್…

ತೌಹೀದಿನ್ ವಾಹಗರ್
ತನಿಯೋಂಡೇ ಪುಂಗವರ್
ತ್ವಾಹಾ ರಸೂಲೊನ್ನು ಉದಿಪ್ಪಾಯೀ..
ಉಮ್ಮು ಕುರಾಯಿಲ್ ಖುರೈಷಿ ವೀಟಿಲ್
ಉನ್ಮಯಿಲ್ ನೆಬಿ ವರವಾಯೀ
ಉನ್ಮಯಿಲ್ ನೆಬಿ ವರವಾಯೀ..(2)

Credit : Way To Madeena Whataspp Group    
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.