Tingal Twaha (ತಿಂಗಳ್ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲುಳ್ಲಾಹಿ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ತಿಂಗಳ್ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲುಳ್ಲಾಹಿ
ತೀರಂ  ಮಣಲಾರಣ್ಯಗಮೆಟಿಲ್
ಪಾಳೋಳಿವಾಯ್ ಪೌರ್ಣಮಿಯಾಯ್
ಬದರಾಯ್ ತೆಳಿಯುಗಯಾಯ್

ಮರ್ಹಬ ನೆಬಿ ತ್ವಾಹ ತ್ವಾಹ
ವಾ ಮೌಲಿದುನ್ನೆಬಿ ಜಾಅ ಜಾಅ 
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ಶಫಿಯೇ
ಯಾ ಮುಜ಼ಮ್ಮಿಲರೇ

ತ್ವೈಬ ತ್ವೈಬ  ಯಾ ತ್ವೈಬ (೨)
(ತಿಂಗಳ್)

ಖೈರಿನ್ ವಜನಮಂದ್ರ ಮೇರೆ
ಅಗಿಲಂ ಪಾಡಿ ಆ ರಸೂಲ್
ಪುಣ್ಯರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ನಬೀ
ಮುಜ್ತಬ  ನಬೀ
ಮುರ್ತಳ  ನೆಬೀ ಯೋರ್ (೨)

ಹಾಷಿಂ ವಂಶ ಕುರೈಶಿ ಮಲರ್
ಆಲಂ ಮೊತ್ತಂ  ಪೂಗಲೊತ್ತ  ನೂರ್
ಖಾತಿಮುನ್ ನ್ನೆಬಿ ಹಾಮಿದುನ್ನೆಬಿ
ಮುರ್ಸಳ ಲ್ ನೆಬಿಯೋರ್ (೨)
(ತಿಂಗಳ್)

ಹೃದಯಂ ಸ್ನೇಹದೀಪ್ತಿಯಾನ್
ನೆಬಿ ಮೋರಿ ಸತ್ಯ ಚಿಂದುಮಾನ್
ದೂದರ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾವೋಳಂ
ತಾಂಡಿ ವನ್ನದಿನ್
ಪೊಲಿಮಾ ದೀನಿನಾಣ್  (೨)

ಕುಹುಫುಲ್ ವರಾ ಯಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲೆ
ಶಂಸುಲ್ ವರಾ  ಯಾ ಆಲಂ ನಸೀಬೆ
ಯಾ ಹಬೀಬೆ ಯಾ ನಬಿಯೇ
ಯಸ್ ರಿಬಿನ್ ಪೂಂಗಾವೆ (೨)
(ತಿಂಗಳ್)

ಉಲಗಿನ್ ಭಾಗ್ಯ ಜೌಹರಾಣ್
ಜ಼ೈನುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ  ಅವರಾಣ್
ಮುತ್ತಿನ್  ಚೇಲು  ಚರಿದಂಙಲ್
ಪಾಡಿಡುಮ್ ಬೊರೀ 
ಕಲ್ಬಿಲ್ ಹರ್ಷಮಾನ್

ಆಶಿಕಾಂ ನಬೀ ಯಾ ರಸೂಲೆ
ಮುರ್ಷಿದಾಂ ತಿರು ತ್ವಾಹ ನೂರೇ
ಕಾಮಿಲ್ ನೆಬಿಯಾ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿಯೇ
ಮುನವ್ವಿರ್ ಶಫಿಯೋರೇ (ತಿಂಗಳ್)

 —-Visit Youtube Channel For Lyrical Videos—

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.