Teraa Khaava Me Tera (ತೇರಾ ಖಾವಾ ಮೆ ತೇರೇಗೀತ್)

ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಕುಝುಬಿ  ಅಯ್ದೀನಾ ಖಲ್ಲತು ಈಳತುನಾ…
ಅದ್ರಿಕ್ ನಾ..
ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್…….!!೩!!

ತೇರಾ ಖಾವಾ  ಮೆ ತೇರೇಗೀತ್ ಗಾವ  ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್..!!೩!!

ತೆರಾ ಮಿಲಾದ್ ಮೈಖ್ಯೂನಾ ಮನಾವಾ ಯಾ… ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್……!
          ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್

ಸುರೂ ಸೇಹೆ  ಬಸಿಸ್ ಉಮ್ಮತ್ ಕನಾರ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ…!!೩!!

ಬಡೀ  ಪೆಹೆಕೀ ಕಿಸೇ ಹಮ್ ನೆ ಪುಕಾರಾ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ…
           ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
                        …!!೩!!….

ಸುನಾ ಹೇ ಆಪ್ ಹರ್ ಆಶಿಕ್……!!
ಕಿ ಗಲ್ ಪೆಸ್ ರೀ ಪೀ ಲಾಥೆ ಹೇ….!!೩!!

ಮೆರೀ ಗರ್ ಮೇ ಬಿ ಹೋ ಜಾಹೆ….!!
ಚರಾವಾ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್.!
           ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
                        …!!೩!!….

ಅಲೀ ಪರ್ ಮಾ ಪೆಹೇ ಜಬ್ ಹಮ್ ನಬೀ ಕೆ ಸಾಥ್ ಚಲ್ತ್ತೆ ಥೇ……!!೩!!

ಪಹಾಡೋ ಪಲ್ತ ರೋ ನಬೀ ಪುಖಾರ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
          ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
                        …!!೩!!….

ಮದೀ ನೇ ಪಾಕ್ ದೇ ಹಂದಲ್ ಮೆರೀ ಏ ಹೂ ಇಬಾದತ್ ವೇ….!!೩!!

ಥೆರೇ ರೋಜೇ ಸಿನಾ ನಝ್ರಾ
ಹಠ…..ವಾ
ಯಾ ..ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್…..!!

ಯಾ ರಸೂಳಲ್ಲಾಹ್ ಕುಝು ಬಿ  ಅಯ್ದೀನಾ ಖಲ್ಲತು ಈಳತುನಾ
ಅದ್ರಿಕ್ ನಾ. ಯಾ ..
ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್…….!!೩!!
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
 Created by ربيع الاول whatsap group

 🌹 SMS MADANI 🌹

ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಮದ್.ಹ್ ಹಾಡುಗಳು ಕನ್ನಡ ಬರಹ ಮೂಲಕ  ಕ್ಲಿಪ್ ಸಮೇತ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು *ಆವಶ್ಯ ಕಥೆ ಇದ್ದವರು Join ಆಗಿ ,8970973081* 
🤝🤝🤝🤝🤝🤝**

Join this group  —click me to join my WhatsApp group:

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.