Swargattin Malarvaadi Tannil (ಸ್ವರ್ಗತ್ತಿನ್ ಮಲರ್ವಡಿ ತನ್ನಿಲ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ವರ್ಗತ್ತಿನ್ ಮಲರ್ವಡಿ ತನ್ನಿಲ್ ಪಾರಿ ಅನಂಜ಼ು
ಸಂದೋಷಂ ಕೊಲ್ಲುಮ್ ಶುಹದಾಕಲೆ
ಸನ್ಮಾರ್ಗಂ ಪುಳ್‌ಗಿ ಅದಿನಾಲೆ ಶಹಿದಾಯಿ
ಸುರಲೋಗಂ ಕೊಂಡ ಬದರೀನ್ಗಲೆ

ಮುನ್ನೂರಿಲ್ ಪರಂ ಆಳುಗಲ್ ಅನ್ನು ಮದೀನಾಯಿಲ್ ಒನ್ನಿಚ್ಚು
ಮುನ್ನೆಟ್ಟತ್ತಿನ್ನಾಯಿ ಟಿಮಾನುಲ್ಲಿಳ್  ಉರಪ್ಪಿಚ್ಚು
ಶಾಮಿಲ್‌ನಿನ್ನುಂ ಮಡಂಗಿವರುನ್ನರ್ – ಕುರೌಶಿಗಳ್
ಶಾಂದ ಸ್ವರೂಪ ರಸೂಲೆ ವಿರಿಂಚವರ್ – ಕುಫ್ಫಾರವರ್
ಶಾಂದಿಕ್ಕೇದಿರೆ ವಾಳುರುನ್ನವರ್  ssss

ಉರಪ್ಪಿಚ್ಚಬೂಜಾಹಿಲುಂ ಮಟ್ಟು ಕುರೌಶಿಗಳ್ ಯೆತ್ತುನ್ನೆ
ಉರಾಕೇಟ್ಟವರ್ ಕೊಲ್ಲುಮ್ ಅಂಗಿಯೇನಿನಚು ಕುದಿಕ್ಕುನ್ನೆ
ಆಯಿರಮಾಯಿರಮ್ ಆಯಿರಮ್ ಎತ್ತಿ ನಿರಕ್ಕುನ್ನೆ – ಬದಾರಿನ್ಡೆ
ಆಗಶತ್ತಿಲ್ ಮನ್ ಕೊಡಿ ಪಾರುನ್ನೆ – ಬಾದರೀಂನ್ಗಲ್
ಆವೆಶತ್ತಿಲ್ ವನ್ನು ಚೆರುಕ್ಕುನ್ನೆ sss

ವೆಟ್ಟುಮ್ ಕುತ್ತು ತಟ್ಟುಮ್ ಚಾಟೊಲಿ  ಅಂಬುಂ ಪಾಯುನ್ನೆ
ವೆಟ್ಟೆಟೆರರಿ  ಕುಪ್ಪಳ್ ಅಟ್ಟಹಸೀಚ್ಚುಮ್ ವೀರುನ್ನೆ
ರಂಗುಲ ಚೊಂಗುಲ ಅಂಗಿ   ಅನಿನ್ಜವರ್ – ಅಬುಜಾಹಾಲ್
ಅಂಗನಮಿಲ್ ಅವನ ಚನ್ಗೊಡಿನ್ಚುಮ್ ವೀನ್  – ಸಹಾಬಿಗಲ್
ಸಂಗಡ ನಾಳೊರು ಪೊನ್  ಕದಿರಾಯ್ ತೀರ್ನ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy