Swalli Rabbal Ala (ಸ್ವಲ್ಲಿ ರಬ್ಬಲ್ ಅಲಾ ಮಿನ್ ಅಲಾ)

ಸ್ವಲ್ಲಿ ರಬ್ಬಲ್ ಅಲಾ ಮಿನಾ  ಅಲಾ
ಸೈಯದಿಲ್ ಕೌನ್ಯನಿ ವ ಸೂರುಜಿ(3)

ಆದರಾವಾಯ ಕಮರೊಳಿ ಸೈಯದಿ
ಆರುಂ ಕಾನಾನ್ ಕೊದೀಕ್ಕುಂ ಸನದೀ
ಆರಿಲುಂ ಆಶ್ರಯ ಮೇಗುಂ ಅ ತಮದೀ
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಖುದುಬೀಯದಿ(ಸ್ವ)

ಮಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿಲ್ ಉದಯಂ ಚೈದ ಪ್ರಗಾಶಮೇ
ಮಾಲೊಗರ್ಕೆನ್ನುಂ ರಹ್ಮತಾಂ ತಿಂಗಳೇ
ಮನ್ನಾನ್  ಭೂವಿಲ್ ಕಣಿಜ್ಞುಳ್ಳ  ಹಬೀಬರೇ…
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಖುದುಬೀಯದಿ(ಸ್ವ)

ನಾಳೆ ಮಹ್ಶರ ವನ್ ಸಭೆಯಿಲ್ ಅನಜ್ಞಿಡುಂ
ರಬ್ಬಿನ್ ಮುಣಿಲ್ ಸುಜೂದಿಲ್ ಕರಜ್ಞಿಡುಂ
ಉಮ್ಮತಿನಾಯಿ ಶಪಾಅತ್ ಕಣಿಜ್ಞಿಡುಂ
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಖುದುಬೀಯದಿ
(ಸ್ವಲ್ಲಿ ರಬ್ಬಲ್)

ಅಗಿಲ ಲೊಗ ಸ್ವಂದಮೊ
ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಗಂಧಮೊ
ಮಿರಿಗಲ್ ಅಡಂಗಾತ ಚಂದ ಮಂದ ಹಾಸಮೊ
ವದನಂ ಅಲಂಗಾರಮೊ
ಮದದ ಭಯಂ ಕೇಂದ್ರಮೊ
ಹೃದಯಂ ಅಡಂಗಾತ ವೃಂದ ಮಂದ ವಾಕ್ಯಮೊ(ಅ)
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ
ಯಾ ನಜಿಯಲ್ಲಾ ಯಾ ಸ್ವಫಿಯಲ್ಲಾ (ಅ)

✍ಕಲೀಮ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.