Swahibul Buraki (ಸ್ವಾಹಿಬುಲ್ ಬುರಾಕಿ ವ )

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ

ಸ್ವಾಹಿಬುಲ್ ಬುರಾಕಿ ವ ರಫ್ ರಫಿಲ್  ಅಅ್ ಲಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲವಾತುನ್ ತಹಿಯ್ಯಾತುನ್  ಅಲೈಹಿ ಸ್ಸಲಾಂ

ಬದ  ಬದುರುಲ್  ಹೂದಾ ನೂರನ್  ಯುತುಫಿ ನಾರಲ್ ಕುಫ್ರಿ ಫಲಮ್ಮ
ಬದ ಬದಾ  ಫೀ ದ್ದುನ   ದೀನುಲ್ ಹುದಾ ವಸ್ಸಲಾಂ

ಶಹಿದಲ್  ಜಿಮಾಲು ವಳಬ್ಬುನ್ ಹೈಸು  ಮಸ್ಥಲಾ ಬದುರು  ಮದೀನಾ
ಶಿಫಾಹನ್  ಅಂತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾಂ

ಲಮೀನು ಳಬ್ ಯತಿ  ಹತ್ತಾ ತರ್ಜಿ ಅ್ ಲಿಮನಿ   ಸ್ವ್ತಾದ  ಸರೀ ಅ
ಲಮಾನ ನ್ನಬಿ ವಾಫತ್ ಅಲೈಹಿ ಸ್ಸಲಾಂ

ಕದ್  ವರಿಮಲ್ ಕದಮು   ಬಿತೂಲಿಲ್ ಅಮಲಿ ಕಿಯಾಮನ್  ದೈದನ ಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಕದ್  ಗುಫಿರ ದುನೂಬು ಲಿಲ್ ಹಬೀಬಿ ಸ್ಸಲಾಂ

ಖುರೂಜು ದೀನಿಲ್  ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕದ್ ಕರುಬಾ
ಖುಜುವು   ಫಗುಲ್ಲು ಹೂ ಅಯ್ಯು  ಹಲ್ ವರಾ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.