Suvargam Paadum Naamame (ಸುವರ್ಗಂ ಪಾಡುಂ ನಾಮಾಮೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸುವರ್ಗಂ ಪಾಡುಂ ನಾಮಾಮೆ
ಸುಲ್ತಾನ್   ತ್ವಾಹ ರಸೂಲರೆ
ಸುಮಮಾಯಿ ಕೋರ್ತ  ಹಾರಮೆ
ಸುಬಹಾನ್  ತನ್ನ ನಿಲಾವರೇ    2 

(ಸುವಾರ್ಗಂ……….. )

ಕೊಂಡು ಜಗಂಙ ಳಿ ಲೆಂಗುಂ ನಿಲಾವಾಯ್
ತ್ವಾಹ ಪ್ರಭಾವ್
ಕಂಡೋರ್ ಪರಂಙದಿಲುಂಡ್  ಮನಂಗಣ
ಚೇರ್ತ  ನೇದಾವ್ 2

ಸಯ್ಯದುಲ್ ವರಾ ಸಾರದಿ  ಹುದಾ … 2 
(ಸುವರ್ಗಂ )

ಸತ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ  ನಿತ್ಯ ಹಯಾತಾಯ್
ವಾಯ್ತುಮ್ ಸಯ್ಯದ್
ಕತ್ತುಂ ಜಗಂಙ ಳಿ ಲೊಕ್ಕೆ ಸಿರಾಜ ತೀರ್ತು ಹಾಮಿದ್

ಸಯ್ಯಿದುಲ್ ವರಾ ಸಾರದಿ  ಹುದಾ …. ೨

(ಸುವರ್ಗಂ )………..

ಅಲ್ಲತನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಲೆ  ಮಿಹ್ ರಾಜ್ 
ಮೇರಿಯ ಸಯ್ಯದರೆ
ಹಾದಿ ಸಮಾನಿದಿ  ಲಾದರವಾಲೆ  ಅಲ್ಲ ಕಣಿಂಜವ್ವರ್

ಸಯ್ಯಿದುಲ್ ವರಾ ಸಾರದಿ  ಹುದಾ …. ೨

(ಸುವರ್ಗಂ )………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy