Sumamil Maduvin Urav(ಸುಮಮಿಲ್ ಮದುವಿನ್ ಉರವ್)

ಸುಮಮಿಲ್ ಮದುವಿನ್ ಉರವ್ ಪಡಚ್ಚ
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನುವಾನೀಲ್
ವೈಗಾಣಿಚವನಾಯ
ಸರ್ವ ಲೋಗ ಪರಿಪಾಲಗನಾಂ
ಸುಬುಹಾನವನೀಲ್ ಸರ್ವಸ್ತುದಿಯುಮ್..
ಸುಬುಹಾನವಂದೆ ಸರ್ವಸ್ತುಡಿಯುಂ
ರಾಗಂಗಳ್ ಎನ್ ರಾಗಂಗಳ್
ಮೊಹನ್ಗಲ್ ಮಮ ಮೊಹನ್ಗಲ್
ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿನ್ನೊಡ್ ಮಾತ್ರಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ … ಅಲ್ಲಾಹ್   ನಿನ್ನೊಡ್ ಮಾತ್ರಂ
||ಸುಮಮಿಲ್ ||

ನೀಧಿ ದರ್ಮಂ ಪರಿಪಲಿಕ್ಕಾನ್ ನೀ ಅಯಕ್ಕುನ್ನು
ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿನ್ಡೆ ಇಸ್ಟ ದಾಸರೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ ಸಮ್ಮಾನಿಕ್ಕುನ್ನು
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ||2||

ನಿನ್ ತಿರು ಮುನ್ನಿಲ್ ಕೈಗಳುಯರ್ಥಿ ಕೆಲಿಡುನ್ನಲ್ಲಾಹ್
ನಿನ್ಡೆ ಪಿರಿಶ ಪೂನ್ಗವನಮಿಲ್ ಚೇರ್ತಿಡಾನಲ್ಲ
ವಿಧಿಯೇಗೂ ರಹ್ಮನೆ ವಿಜಯಂ ತ ಸುಬುಹಾನೆ

ರಾಗಂಗಳ್ ಎನ್ ರಾಗಂಗಳ್
ಮೊಹನ್ಗಲ್ ಮಮ ಮೊಹನ್ಗಲ್
ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿನ್ನೊಡ್ ಮಾತ್ರಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ..ಅಲ್ಲಾಹ್  ನಿನ್ನೊಡ್ ಮಾತ್ರಂ
||ಸುಮಮಿಲ್ ||

ನಿನ್ಡೆ ಪ್ರೇಮಂ ಸರಸಿಲ್ ವಾಯುಂ ಔಳಿಯಕನ್ಮಾರ್
ಅಲ್ಲಾಹ್…ನಿರ್ ವೃಧಿ ನಲ್‌ಗೂ ಜ಼್ಯಾಂಗಲ್ಕ್ ಆ ಕದಮಿನ್ ಕೀಳ್ತಳಮ
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ||2||

ನಿನ್ಡೆ ಪ್ರೇಮಂ ಸರಸಿಲ್ ವಾಯುಂ ಔಳಿಯಕನ್ಮಾರ್
ಅಲ್ಲಾಹ್…ನಿರ್ವ್ರುಧಿ ನಲ್‌ಗೂ ಜ್ಯಾಂಗಲ್ಕ್ ಆ ಕದಮಿನ್ ಕೀಳ್ತಳಮ
ಪಾಪ ಪಾನ್ಡಮ್ ಕೇಳಿ ಅಲಯುಮ್ ನಿಂದ್ಯರಾಣಲ್ಲಾಹ್
ಪಾದ ಕಾಣಾಣ್ ಕುರುಡಂಮಾರ್ ನನ್ಗಲಿನ್ನಲ್ಲಾಹ್
ತುನಾಯೆಗೂ ರಹ್ಮನೆ ..ತನಳೆಗು ಯಾ…ಸುಬುಹಾನೆ|| 2||

ರಾಗಂಗಳ್ ಎನ್ ರಾಗಂಗಳ್
ಮೊಹನ್ಗಲ್ ಮಮ ಮೊಹನ್ಗಲ್
ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿನ್ನೊಡ್ ಮಾತ್ರಂ ಅಲ್ಲಾಹ್   ನಿನ್ನೊಡ್ ಮಾತ್ರಂ
ಸುಮಮಿಲ್………ಸರ್ವಸ್ತುಡಿಯುಂ || ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy