Snehattal Saadaram (ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ವಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನ
ಸಲ್ಲಿಂ ಅಲಾ ಹಬೀಬಿನ

ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ
ತಿರು ತ್ವಾಹ ನೆಬಿಯೇ
ವಾಯ್ತಿಡಾಮ್
ಸಾಹೋದತ್ತಾಲೇ  ಮುತ್ತಿನ ಪೋರಿಶಂಗಲ್
ಪಾಡಿಡಾಮ್

ಆಟಲ್ ರಸೂಲ್ ಪಿರನ್ನು
ಒಲಿವಿಂಡೆ  ಒಳಿವಾಯ್ ವನ್ನು (2)
ಕಾರುಣ್ಯಂ ಪೈದಿರಂಗುನ್ನೆ
ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕುಳಿರ್ ಪಗರುನ್ನೇ

( ಸ್ವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ….)
(ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ… )

ಉಡಯೋನ್ ಕಣಿಂಜುಳ್ಳ ಔದಾರ್ಯಮೇ
ಉಮ್ಮತ್ತಿನ್ನಾಯ್ ಲಭೀಚ್ಚ ಸೌಭಾಗ್ಯಮೆ

ಅರಗಿಂಡೆ ಅರಗಾಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಾಮೇ
ಅದಿರಿಲ್ಲ ಕನಿವಿಂಡೆ ಸಾಗರಮೇ

ಸಾಂದ್ವಾನಮೇ   ಶಾಂದಿಯುಮೆ
ಸಾತ್ವಿಗರೇ ಒರ್ತಿಡುಮೇ

(ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ… )

ಅರಿವಿಂಡೆ  ನಿರ ದೀಪಂ ತಾರಗಂ
ಅಳಿವಿಂಡೆ ಫಲಂ ತಾರ್ತುಮ್  ಪೂಮಾರಂ
ಅರಗಿಂಡೆ ಅರಗಾಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೇ
ಅಗಿಲರ್ಕುಂ ಪ್ರಭಾಯಲೆ ಪೂರಿಡುಂ

ಖಾತಿಂ ರಸೂಲ್
ತ್ವಾಹ ರಸೂಲ್
ಮಾಲಿಕಿಂಡೆ 
ದೂದರ್ ರಸೂಲ್

(ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ… )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy