Shathakodi Tharakam (ಶದಕೋಡಿ ತಾರಂಗಂ)

ಶದಕೋಡಿ ತಾರಂಗಂ ವಾನಂ ಕವರ್ನಾಲುಂ
ಸೂರ್ಯತಾರರಾಜಾವಿನ್
ಪ್ರಜಗಳ್ ನಿರನ್ನಾಲುಂ
ತಿರು ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿನ್ ಒಳಿ ವಿದರುಂಬೋಳ್
ನಿಶ್ಫಲಮಾ ಮಗಿಲಂ
انت نور على نور تجل                 
انت مصباح الصدور يا خلي
                           (ಶದಕೋಡಿ)

ಆಯಿರಮಾಯಿರಂ ರಾವುಗಳಿಲ್
ಮದ್ಹೊದಿಯಿರುನ್ನಾಲುಂ
ಆ ತಿರು ನೂರಿನ್ ಮದ್ಹ್ ಹಿನ್ ಶೀಲುಗಳ್
ತೀರಿಲ್ಲೊರುನಾಳುಂ -2
ಮೇಲೆ ಮಿನ್ನುಂ ತಾರಙ್ಞಳ್ ಕಿಡಯಿಲೆ
ಚಂದ್ರನ್ ಪೊಲ್ ತಿಂಗಳ್ -2 
يا حبيبي يا رسول سلام   
                          (ಶದಕೋಡಿ)

ವೇದ ಮರಿಞ್ಞ ಬಹೀರ ಪರಞ್ಞಿದ್
ಖಾತಿಮುಲ್ ಅಂಬಿಯರ್
ವೇದನ ತೀರ್ತ್ ಶಿಫಾ ಪಗರುನ್ನಿವರ್
ಲೋಗ ವಿಮೋಜಗರ್ -2
ಆದಂ ಮುನ್ನೆ ಉದಿಚ್ಚವರ್
ಆಶ್ರಯಮಾಯಿ ಭವಿಚ್ಟಶರ್
ಆಖಿರ ನಾಳಿಲೆ ಶಾಫಿಯರ್
ಆಗೆ ಸಲಾಮತ್ತಿನ್ ಪೊರ್ ಳ್
ಆ ಪ್ರಭಾವ  ಸಮಾನಮಿನ್ನಿಯಾರ್
                          (ಶದಕೋಡಿ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy