Saagaram Doore (ಸಾಗರಂ ದೂರೇ ಒಳಿ ಲೆನ್ಗಿಡುಮ್ ನೂರೇ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಗರಂ ದೂರೇ ಒಳಿ ಲೆನ್ಗಿಡುಮ್ ನೂರೇ
ಸಾದರಂ ಚಾರೆ ಅಣಯೆಣಮ್  ಇವನ್ ಪೂವೆ 
ಚೊಲ್ಳಿಡುಂ  ಇದಾ ನಿಲಾವೆ
ಸಂಗಡನ್ಲ್ ಏರಿ ನ್ಜಾನೆ {{2}}

ತ್ವೈಬ ತನ್ ಚಾರೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲಾದೆ 
ಚೊಲ್ಲಿ ನ್ಜಾನ್  ಏರೆ ಸ್ವಲವಾತುಗಳ್ ಎನ್ ಜೀವೆ
ಕದನಮೊನ್ನು ಕೇಳ್ಕ್ ನೂರೇ
ಕನವಿಲೊನ್ನು ವಾ ನಿಲಾವೆ 
ಕದನಮೋನ್ನು ಕೇಳ್ಕ್ ನೂರೇ
ಕನವಿಲೊನ್ನು ವಾ ನಿಲಾವೆ   {{ಸಾಗರಂ}}

ತಿರು ಮದೀನಾ ಚಾರೆ ಎನ್  ಹಬೀಬಿಲ್ ಅಣಯುವಾನ್ 
ಕರಯು ಮೀ ಕಣನ್ಗಲ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ ಎನ್ನುಂ ಮೂಗಮಾಯ್ 
ನರು ನಿಲಾವಿನ್ ಪೌರ್ಣಮಿಯೋ ಡನ್ನು ಚೊನ್ನು ನ್ಜಾನ್
ಒನ್ನು ಚೊಲ್ಲಿಡಣೆ  ಎನ್ ಸಲಾಮಿನ್ ಮುತ್ತಿನಾಲ್  {{2}}
ಸ್ವೀಗರಿಕ್ಕಿಲ್ಲೆ ವ್ಯದ ತೀರ್ಕು  ಮುಲ್ಲೇ 
ಎನ್  ಹಬೀಬಲ್ಲೇ ಒನ್ನು ಪುಣರು ಮೆಲ್ಲೆ  
ಆಶಿಕೀನ್ಗಲ್ಕಿದಾ ಪುಣ್ಯ ಗೆಹಾಂ
ತ್ವೈಬ ಪಾಡುನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗೀತಂ {{2}}

ಹಿಜಿರ ವೀಧಿಯಿಲ್ ಕಡನ್ನ ಕಾಫಿಲ ಚಾರೆ
ಪದಿಗನೆನ್ ಪದಂಗಳ್ ಅನಂಜಿಲ್ಲ ಮೊಹಾಮೇ
ಮಿಸ್ಕೊರುಕ್ಕಿಡುಮ್ ಸುಗಂಧ  ಮಿನ್ ಮದೀನಯೇ
ಪುಲ್ಗಿಯೊರಿಲುಂ ಪದಿಂಜ ದಿಲ್ಲ ಕನವುಮೆ {{2}}

ಸಯ್ಯಿದಿ ರೂಹಿ ಮದ್ಹುಂ  ಏರೆ ಪಾಡಿ
ಮಣ್ಣಿಲ್ ಈ ಪಾವಿ ಕದನ ಕದಗಳ್ ಚೊಲ್ಲಿ 
ಸಾಲ ಐನಾಯಾ ದೌಮನ್ ದವಾಮ 
ತ್ವಾಲ ಹುಬ್ಬಿ ಇಲೈಕಾ ಇಲಾಮ 

ಕವಿಳಿಲ್ ಓರುಗುಂ ಕಣ್ಣಿರಿನ್ಡೆ ನಾದಂ
ಇರುಳಿಲ್ ಅಲೆಯಾಯ್ ಓರುಗುಂ ಶೋಗ ರಾಗಂ {{ಸಾಗರಂ}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy