Rasoolan Ameena (ರಸೂಲನ್ ಅಮೀನ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ರಸೂಲನ್  ಅಮೀನ
ದಲೀಲನ್  ಮುಬೀನಾ
ಅತಾನ ಬಿ  ತ್ವೈಬ
ಬಶೀರನ್  ಮುಜೀಬಾ

ಮರ್ಹಬನ್  ಆಹ್ಲನ್  ವ ಸಹ್ ಲನ್  ಮುಲುಫಾ ||2||
ಯಾ  ಹಬೀಬಿ ||4||
ಯಾ  ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್

ಕಾನ  ನೂರನ್  ಸಾತಿಆ
ಫೌಕ ಕುಲ್ಲಿಲ್  ಆಮಿಯಾ
ತಾಲ  ಬದರುನ್   ಕಾಮಿಲ
ತ್ವಾಬಾ ಅಸ್ಲನ್ ಆಲಿಯ ||2||

ಅಲೈಹಿ ದೌಮನ್  ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾಹ್
ನುಸಲ್ಲಿಮು ಲಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ||2||
ಮರ್ಹಬನ್ ಅಹ್ಲನ್  ವ ಸಹ್ ಲನ್  ಮುಲುಫಾ ||2||
ಯಾ  ಹಬೀಬಿ ||4||
ಯಾ  ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ {{ರಸೂಲನ್ }}

ಫಾಕಾ ಕುಲ್ಲನ್  ಸಾಮಿಯಾ
ಫಾಜ಼ಾ ನೂರನ್  ಶಾಕಿಯಾ
ಕಾಲ ಕೌಲನ್  ಜಾಮಿಯಾ
ಕಾಬಾ ಕೌಸೈನಿ ದಆ ||2||

ಅಲೈಹಿ ದೌಮನ್  ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾಹ್
ನುಸಲ್ಲಿಮು ಲಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ||2||
ಮರ್ಹಬನ್ ಅಹ್ಲನ್  ವ ಸಹ್ ಲನ್  ಮುಲುಫಾ ||2||
ಯಾ  ಹಬೀಬಿ ||4||
ಯಾ  ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ {{ರಸೂಲನ್ }}

ಲಾಹ ಲೌಹನ್  ಖಾದಿಮ
ಲ್ವಾಆ  ಬಿಹ್ ಕುಲ್ಲೂ ಸಮ
ಕಾನ  ಸಯ್ಯಿದಲ್  ಅನಾ
ಖೈರ ಖಲ್ಕಿಲ್ ಲಾ  ತಮಾ ||2||

ಅಲೈಹಿ ದೌಮನ್  ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾಹ್
ನುಸಲ್ಲಿಮು ಲಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ||2||
ಮರ್ಹಬನ್ ಅಹ್ಲನ್  ವ ಸಹ್ ಲನ್  ಮುಲುಫಾ ||2||
ಯಾ  ಹಬೀಬಿ ||4||
ಯಾ  ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ {{ರಸೂಲನ್ }}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy