Qalbinde Kolaayil (ಕಲ್ಬಿಂಡೆ ಕೋಲಾಯಿಲ್)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ಕಲ್ಬಿಂಡೆ ಕೋಲಾಯಿಲ್ ಕಿನಾವಿಂಡೆ  ಮಿಹ್ರಾಬಿಲ್
ಮರು ಪಕ್ಷಿ ಮದೀನಾತ್ತೆ ಮದ್ಹ್  ಪಾಡಿ
ತೋರಾತಾ   ಮರಾಯೆತ್ತುಂ ಮೋಹತ್ತಿನ್ ಕಣ್ಣಾಸ್
ಮದೀನತ್ತೆ ನೀಲಾವಿಂಡೆ  ಓಳೀಗಳ್  ಲೆಂಗಿ
ಒರತ್ತೋಡೊರುಗಿಡಾ  ಅರುವಿಯುಂ ಪಾಡಿ
ಮದೀನತ್ತೆ ಮಲರ್ ತೋಪಿಲ್ ಓರುಗಾನ್  ಮೋಹಂ ।।೨।।

ಬದ್ ರೀಲೇ ಪಶಿಯಾಲೇ  ಬರಿನ್ಞೊರು ಕಲ್ಲುಗಲ್
ಮದೀನತ್ತೆ ಬರಂಬತ್ತ್ ಸ್ವಲಾತೊದುನ್ನು
ತ್ವಾಹಾವಿನ್ ಇಣಮ್  ಜಿಂದಿಯ ತ್ವಾಯಿಫಿನ್ ತಾರ್ವಾರಂ
ಕದನಾ ಚರಿದಮೋರ್ತು ಕರಾಯುನ್ನುಂಡೆ

ಒಟ್ಟಗ  ಕುಡಲ್ ಮಾಲಾ ಕರುತ್ತೀನ್ಮೇಲ್ ಅರುತ್ತಿಟ್ 
ಕಾರುಣ್ಯ ಕಡಯಾಲೋರ್ ಮಾಪ್ ನಳ್ಗಿಯಿಲ್ಲೆ

(ಕಲ್ಬಿಂಡೆ ಕೊಲಾಯಿಲ್)

ಬೇಡಂಡೆ   ವಲಯಿಲ್ ಕುರುಂಗಿಯಾ ಮಾನಿನ್
ಪಗರತ್ತಿನ್ ಜಾಮ್ಯತ್ತಿಲ್ ನಿನ್ನೊರಲ್ಲೇ
ತಾರತ್ತೆ  ತೊಡಿಯಿಲೆ ನಾಂಬುಗಳ್ ಪಾಡಾನ್
ಮದೀನತ್ತೆ ವಾಡಿಯಿಲ್ ಪಿರನ್ನೆಂಗಿಲ್  ನ್ಜಾನ್

ಆಯಿರಮ್  ಜನ್ಮಂಙಲ್ ಎಡುತ್ತಾಲುಂ ಅಡಿಯೆನ್ನಿಲ್
ಅವಿಡುತ್ತೆ ನಯಿಲ್ ವಾಗಾನ್ ಕರಿಯುಗಿಲ್ಲ

(ಕಲ್ಬಿಂಡೆ ಕೊಲಾಯಿಲ್)

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.