Punnara Nebiya Njaan (ಪುನ್ನಾರ ನೆಬಿಯೇ ನ್ಜಾನ್ ಕಾನುನ್ನದೆನ್ನ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪುನ್ನಾರ ನೆಬಿಯೇ  ನ್ಜಾನ್ ಕಾನುನ್ನದೆನ್ನ
ಪುನ್ನಾರ ರೌಳಾಯಿಲ್ ಪೋಗುನ್ನ ದೆನ್ನಾ
ಪೂಮಣಮ್  ವೀಶೂನ್ನ  ರೌಳಾ  ಸುವನತ್ತಿಲ್
ಕೂಡುನ್ನ ದೆನ್ನಾನ್ನ್ ಹೃದಯಂ ಚೆರುನ್ನ ದೆನ್ನಾನ್

ಪಾಬಾಂ ಪೆರುತ್ತೋರು ಪಾವಿಯಾಂ ನ್ಜಾನಿನ್ನ್
ಪರನೋಡ್  ಯಾಜಿಕ್ಕುನ್ನು  {{2}}
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೆರಿಯೊನೊ ಡಾಯೆನ್ನುಮ್ ಕರುಣ್ನೈಕ್ಕಾಯ್
ಅಧಿಯಾಯ್ ಆಶಿಕುನ್ನು {{2}}
ಎನ್ನಾನೊ ಕಲ್ಬಗಂ ಸಲ್ವನಮಾಯ್
ಸಲ್ಕರ್ಮ ಪುಷ್ಪಂಗಲ್ ಪೂವಿಡುಗ {{2}}

ಸ್ವಲಾತಿನ್ಡೆ ರಾಗಂಙಳ್ ಕಂಬುರು ಮೀಟುವಾನ್
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೇರೆ ನೀ ನಲ್ಗಿಡಲ್ಲಾಹ್ {{2}}
ಸವಿದತ್ತಿಲ್ ವನ್ನು ಸಲಾಮೊನ್ನು ಚೊಲ್ಲುವಾನ್
ಸದಯಂ ನೀ  ಸಲ್ವಿಧಿ ಯೇಗಿಡಲ್ಲಾಹ್

ಮದಿನತ್ತು  ವರುವಾನ್ ಮೊಹಮುಂಡ್
ಮಧುರಮಾಮ್ ಪೂಮುಗಾಂ  ಆಶಯುಂಡು {{2}}

ಆರೋರುಂ ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯತ್ತಿನ್ ಅನ್ನಾಳಿಲ್
ಹೌಳಿಲ್ ನಿನ್ನಾಶ್ವಾಸಂ ತೀರ್ಥಂ  ತರಾಮೋ  {{2}}

ಅರ್ಶಿನ್ಡೆ ತಣಲಮ್  ಶಫಾ ಅತ್ತುಮ್  ನಲ್‌ಗಿ
ಎನ್ ಮ್ಹಶರ  ಕಾಡಿನ್ಯ ತೀರ್ತು ತರಾಮೋ {{2}}

ಕಾರುಣ್ಯ ನಾಧ ಕನಿಯೇಣಮೆ
ಕನಿವಿನ್  ಕಡಾಕ್ಶನ್ಗಲ್ ಚೊರಿಯೇಣಮೆ {{2}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy