Padi Makka Pirannore (ಪದಿ ಮಕ್ಕ ಪಿರನ್ನೋರೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ಯಾಸೀನ್  ಹಬೀಬಿಲ್ಲಾಹ್

ಪದಿ ಮಕ್ಕ ಪಿರನ್ನೋರೆ
ಪರನ್  ತನ್ನ ಹಬೀಬೋರೆ ||2||
ಪರಲೋಗ ದಿನಂ ವನ್ನಾಲ್
ಪರೀಹಾರಂ ತರುನ್ನೋರೆ

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ಯಾಸೀನ್  ಹಬೀಬಿಲ್ಲಾಹ್

ಇರುಳ್ ನೀಕಿ ಪ್ರಭಾ ನಲ್‌ಗಿ
ಇಲಾಹೀನ್ ಅರುಳ್ ಕಣಿಂಜೆಗೀ
ಹಿದಾಯತ್ತಿನ್ ನೀಲಾವೇಗಿ
ಇದೆನ್ಡೆ ಹಬೀಬ್ ನೂರುಲ್ಲಾಹ್

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ಯಾಸೀನ್  ಹಬೀಬಿಲ್ಲಾಹ್

ಮಡಂಗಿ ವರುನ್ನ  ಯಾದನಗಳ್
ಮನಂ ಪಿಳಯುನ್ನ ವೇದನಗಲ್
ಮರುನ್ನು ಹಬೀಬಿಲ್  ನಲ್ಲ ಸಲಾಮ್
ಪರಂಜಾಲ್ ನೀಙುಮ್    ಕುಲ್ಲ  ಬಲಾ’ಅ 

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ಯಾಸೀನ್  ಹಬೀಬಿಲ್ಲಾಹ್

ಆದಿಯೊನ್ಡೆ ಆಟಲಾಯ ತ್ವಾಹ ನೂರುಲ್ಲಾ
ಆದಿ ನೀಕಿ ಆಶ್ರಯಂ ಪಗರ್ನ  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್..
ಅಲೈಕಾ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ ..

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ಯಾಸೀನ್  ಹಬೀಬಿಲ್ಲಾಹ್

ಉರುಳ್ ಪಿಳರುನ್ನ  ಭೂಮಿಯಿಲುಂ
ಕುದಿಚ್ಚುಯರುನ್ನ  ಜಲಮದಿಲುಮ್
ನಡುಕ್ಕುಮ್ ಬೀಧಿ ಮರಯದಿಲುಮ್
ವಿಳಿಕ್ಕು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ  ಸಲಾಮುಲ್ಲಾಹ್ 
ಅಲಾ ಯಾಸೀನ್  ಹಬೀಬಿಲ್ಲಾಹ್

ಕಾತಿರುನ್ನ ದಿನಂ ವನ್ನು ಚೆರೂನ್ನದ
ಕಾತಿರಿಪ್ಪಿನ್ ಸುಗಮ್  ಕಣ್ಣಿಲ್ ಕಾಣುನ್ನದ  ||2||
ಆರವಂಗಲ್ ಮದೀನತ್ತ್ ಕೇಳ್ಕುನ್ನದ
ಕಾತಿರುನ್ನ ದಿನಂ ವನ್ನು ಚೆರೂನ್ನದ
ಕಾತಿರಿಪ್ಪಿನ್ ಸುಗಮ್  ಕಣ್ಣಿಲ್ ಕಾಣುನ್ನದ

ದಿಕ್ಕ್ ಮಕ್ಕ ವಿಟ್ಟ್  ಮುತ್ತು ಪೋಗುನ್ನದ
ಜನ್ಮ ದೇಶಂ ವಿಡ  ಚೊಲ್ಲಿ  ಮರಾಯುಂ ವ್ಯದ
ರಬ್ಬ್ ಅರಿಯಿಚ್ಚದ
ವಾಕ್ ನೆಂಜೆಟ್ಟದ
ಜನ್ನತ್ತಾ ಲುಳ್ಳ  ವರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಾನಿಚ್ಚದ

ಕಾತಿರುನ್ನ ದಿನಂ ವನ್ನು ಚೆರೂನ್ನದ
ಕಾತಿರಿಪ್ಪಿನ್ ಸುಗಮ್  ಕಣ್ಣಿಲ್ ಕಾಣುನ್ನದ

ಮುತ್ತಿನ ಶ್ವಾಸಂ ಅರಿಂಜು ಮದೀನಾ ಪುರಿ
ಪಾದಂ ಚುಂಬಿಚ್ಚು ಪುಳಗತ್ತಾಲ್ ಆ ಮಣ್ ತರಿ
ದಫ್ಫಿನ್ ತಾಳತ್ತಿಲ್ ತ್ವಲ ಅಲ್ ಬದುರು ಪಾಡಿ
ಲೋಗಂ ವರವೆಲ್ಪೂ ಮಾಯಿ ಮದೀನಾ ಎತ್ತಿ
ಚೆನ್ನೆತ್ತನುಳ್ಳ  ವರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಾನಿಚ್ಚದಾ ..

ಕಾತಿರುನ್ನ ದಿನಂ ವನ್ನು ಚೆರೂನ್ನದ
ಕಾತಿರಿಪ್ಪಿನ್ ಸುಗಮ್  ಕಣ್ಣಿಲ್ ಕಾಣುನ್ನದ||2||

ಆಮೋದತ್ತಿ ನ್ ಗೀದಂಗಲ್ ಲೋಗಂ ಪಾಡುನ್ನೇ
ಆಹ್ಲದತ್ತಿನ್ ಆವೇಶಂ ಪದಂಜಿಡುನ್ನೇ
ಅನ್ನೇರಂ  ಅನ್ಸ್ವಾರಿನ್ ಆಗೋಶಮಾಯ್
ಮರ್ಹಬ ಮರ್ಹಬಾ
ಯಾ ರಸೂಲ್
ಮರ್ಹಬ ಮರ್ಹಬಾ
ಯಾ ರಸೂಲ್

ಕಾತಿರುನ್ನ ದಿನಂ ವನ್ನು ಚೆರೂನ್ನದ
ಕಾತಿರಿಪ್ಪಿನ್ ಸುಗಮ್  ಕಣ್ಣಿಲ್ ಕಾಣುನ್ನದ||2||

ಆ ಪೂಂಗಾವು ಮಣ್ಣಿಲ್ ಸ್ನೇಹ ಕ್ಕೂಡಾಣ್
ಎನ್ನುಂ- ಆ ಪೊನ್ನೂರ್ ಮಣ್ಣಿಲ್ ಕರುಣ ತರುಂ ವೀಡ್ ।।೨।।
ಮದೀನಾ ಮದೀನಾ – ಮಣ್ಣಿಲೇ  ಸ್ವರ್ಗ ಪೂಂಗಾವು

ಆ ಪೂಂಗಾವು ಮಣ್ಣಿಲ್ ಸ್ನೇಹ ಕ್ಕೂಡಾಣ್
ಎನ್ನುಂ- ಆ ಪೊನ್ನೂರ್ ಮಣ್ಣಿಲ್ ಕರುಣ ತರುಂ ವೀಡ್ ।।೨।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy