Non Stop Mash Up Song

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಲ್ಲಾಮ್  ಪಡೈತುಳ್ಳ
ಖಲ್ಲ ಕೂಡಾಯೋಣೆ
ಎಲ್ಲಾರ್ಕುಂ ಕಾರುಣ್ಯ ಏಗುನ್ನೋಣೇ
ಎಂಡೇ  ಜಲ್ಲ ಜ ಲಾ ಲಾಯ ತಂಬುರಾನೆ (೨)

ಮಕ್ಕತ್ತೆ  ಜಬಲುಗಳ್  ಕಿಡು ಕಿಡುತ್ತ್
ಶಕ್ತನಾಂ ಉಮರಿಂಡೆ  ವರವಿನೊತ್ತ್
ಹಕ್ಕೊತ್ತ  ಮುಹಮ್ಮದಿನ್  ಶಿರಸ್ಸೆಡುತ್ತ್
ದಿಕ್ಕಯಿಲ್ ಕೊಂಡ್ ವರುಂ ಎನ್ನು ಕರುದಿತ್ತ್
ಉಡವಾಲ್ ಉರಿ ಎಡುತ್ತ್
ಉಮರದ್  ಕುದಿರ ಪುರತ್ತ್
ಉಶಿರದ ಕಾನಿಚಿಟ್ಟ್
ಉಡನಾಡಿ ಪೂರಪೆಟ್ಟ್
ಉಲಗಿಂಡೆ ತೆಲಿದೀಪಂ
ಎಡುತ್ತು ವಾನ್ ವೆಂಡಿ (೨)

ಕಾಫ್ ಮಲ ಕಂಡ ಪೂಂಗಾಟೆ
ಕಾಣಿಕ್ಕ ನೀ ಕೊಂಡ್ ವನ್ನಾಟೆ
ಕಾರಕ್ಕ ಕಾಯ್ ಕುನ್ನ  ನಾಡಿನ್ಡೆ
ಮಧು ಹೂರುಂ ಕಿಸ್ಸ ಪರನ್ಜಾಟೆ

ಆಮಿನ  ಕ್ಕೊಮನ ಪೋನ್ ಮಗನಾಯ್
ಆರಂಬ ಪೈದಲ್ ಪಿರನ್ನಿಡುನ್ನು
ಆರಂಬ ಪೈದಲ್ ಪಿರನ್ನ ನೇರಂ
ಆನಂದಂ ಪೂತು ವಿಡರ್ನೀಡುನ್ನು (೨)

ಉಂಡು ಸಖಿ ಓರು ಕುಲ ಮುಂದಿರಿ
ವಾನ್ಗಿಡುವಾನಾಯ್ ನಾಲಣ ಕೈಯಿಲ್
ಉನ್ಡು ಪ್ರಿಯೆ ಖಲ್ಬಿಲೊರಾಶ
ಮುಂದಿರಿ ತಿನ್ನಿಡಿವಾನ್ (೨)

ಯಾಕೂಬ್ ನೆಬಿಕ್ಕ್ ಪ್ರಿಯ
ಮುಲ್ಲಾ ಮಗನಾಯ್
ಯೂಸುಫ್ ವರವಾಯಿ  ನಲ್ಲ
ಯೂಸುಫ್ ನೆಬಿಕುಂ ಅರಗಿನ್ಡೆ
ಮರವಿಲ್ ಒಳಿವಾಯ್ ನಿರವಾಯಿ (೨)

ಒಟ್ಟಗಂಗಲ್ ವರಿ ವರಿ ವರಿಯಾಯ್
ಕಾರಕ್ಕ  ಮರಂಗಲ್  ನಿರ ನಿರ  ನಿರಯಾಯ್
ಒತ್ತಿಡವೆ ಉಯರತ್ತಿ  ಮಲಯುಳ್ಳ
ಮರುಭೂಮಿಲ್ ವಿಲಸಿಡುನ್ನು

ಪರಿಶುಧ್ಹ ಕುರು ಆನ್ ವನ್ನಿರನ್ಗಿಯದಿವಿಡಮ್
ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಪಿರನ್ನದುಂ ಇವಿಡಮ್
ನಿಸ್ಸಮೀಕ್ ಕವಿದಗಳ್ ಉರುವಿತ್ತದಿವಿಡಮ್
ಮಸ್ನವಿಕ್ಕುರವಯಾಂ ಅರಬಿಕ್ಕೆಡಿವಿಡಮ್ (೨)

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಲರಾಯ ಪೂವಿ
ಮಹ್ ದಿಯಾಂ ಖದೀಜಾ ಬೀವಿ
ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಾಟೀಲ್
ವಿಲಸಿಡು ನಾರಿ – ವಿಲಸಿಡು ನಾರಿ (೨)

ಕದಳಿ ಪೂವಿನ್ ಮಧು ಕಾಣುಂಬೊಲ್
ಕದನಂ ನೀಂಗಿ ಕುಳಿರ್ ಚೂಡುಮ್ಬೊಲ್
ಕದಮರುನ್ನು ಕರಲ್ನೆಟ್ಟುಂಬೊಳ್
ಖಲಿಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಬ್ ರಾಹೀಮೆ (೨)

ಕೊಡಿಚ್ಚು ತಂಡೆ  ಹಯಾತಿಲ್ ನೇರೆ
ಕರಿಂಜ ನಾಳುಂ  ಕಡನ್ನ ಕಾಲಂ
ಖಾದಿಮಯೋನ್ಡೆ ಕುದುರತ್ತಲೆ
ಕಜ಼ಿಯುನ್ನೋರು ಶಿಶುಪೊನ್ ನೂಲೆ (೨)

ಆಗಲೋಗ ಕಾರಣ ಮುತ್ತೊಳಿ
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಎನ್ನುಂ
ಆದಿ ಜೋದಿ  ವಿತ್ತೊಳಿ
ಯಾ  ರಸೂಲೆ (೨)

ಆಟಲ್ ನೆಬಿಯುಡೆ ಮಗಳ್ ಫಾತಿಮಾ
ಅಲೀ  ಹೈದರಿನ್ ಪ್ರಿಯ ಬೀಡ ರ್ ಫಾತಿಮಾ
ಆಶಿಚ್ಚೋರು ರುಮ್ಮಾನ್ ಪರಮ್  ತಿನ್ನುವಾನ್
ಅದು ಪು ಮಾರನೋಡ್  ವಾಂಗಾನ್ (೨)
ಆಟಿ ಪೋಟಿ  ಬಿಡರ್ ಪರನ್ ಜೋರಾಶಾ
ಆದ್  ಸಾದಿಪಿಕ್ಕುವಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಕಾಶ (೨)
ಅತ್ರ ದಾರಿದ್ರಮಾಮ್ ಅವರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ
ಆದಿನಾಲ್ ಉಡಮ್  ತನ್ನಿಲ್ ಕೇರಿ ನಿರಾಶಾ (೨)

ಆಕೆ ಚುಟ್ಟುಲಗತ್ತಿ ಲ್
ಮೆತ್ತನಗತ್ತಿ ರು ಕಟ್ಟನಮೈತಿರು
ವಿಟ್ಟುರಮತ್ತಿರು ಮುತ್ತು ನಬಿಯುಲ್ಲಾಹ್
ಜನ್ಮ ದಿನೂರು ಮುಹಮ್ಮದ ರಾಗಿಯ
ಆದಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಲೊಕ್ಕೆ
ಮಿಗಕ್ಕರು ತಕ್ಕ ವಿಳಕ್ಕೊಳಿ ಮುಕ್ಕಿಯ
ಮಕ್ಕನಗರ್ಕದಿ  ಚಿಕ್ಕ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾಹ್

ವೆಟ್ಟಿಲ್ ಕಲಬಿಳಿಯುಮ್ ಕ್ಪಣಮಿಲೆ ವೆಟ್ಟುಮ್  ಪಲತಶಿಯುಂ
ಉರಪೆಡೆ ತಿಟ್ಟೇ ನೆಬಿ ಸಮಯಂ
ವೆರಿಯವರ್ ಉಂಡ್ ಸುರಂ ವಯ್ಯೋ
ನಿಲೆವಿಳಿ ಕೊನ್ಡ್ ಉನಂಬಯ್ಯೋ
ಕಮಿಲ್ ಕುಲಂ ಕನ್ಡವರಮ್ ಅಯ್ಯೋ

(to be contined…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy