Niskaarattin Farkugal (ನಿಸ್ಕಾರತ್ತಿನ್ ಫರ್ಲುಗಳ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿಸ್ಕಾರತ್ತಿನ್ ಫರ್ಲುಗಳ್
ಪದಿನಾಲೆಣ್ಣಮ್ ಮದಾಣಲ್ಲೋ

ಒನ್ನಮತ್ತದ್ ನಿಯ್ಯತ್ತ್
ತಕ್ಬೀರತುಲ್ ಇಹ್ರಾಮ್ ರಂಡಾನ್

ಮೂನಾ ಮತ್ತದ್ ಕಿಯಾಮಾಣ್
ಕರಿವದು ಎಲ್ಲವರುಂ ನಿಲ್ಕಣಂ

ಫಾತಿಹಾ ಓದಲ್ ನಾಲಾಣ್
ಅಂಜಾಮತ್ತದ್ ಋಕು ಆನ್

ಆರಮತ್ತದ್ ಇಅ್ತಿದಾಲ್
ರಂಡ್ ಸುಜೂದುಗಳ್ ಏರಾನ್

ರಂಡ್  ಸುಜೂದಿನ್  ಇಡೆಯಿಲಿರುತ್ತಂ
ಎಟ್ಟಾ ಮತ್ತದಾ ಣೊರ್ತಿಡೆ ನಂ

ತುಮಅ  ನಿನತ್ತ್ ಒಂಬದಾನ್
ಅವಸನತತ್ತ ಹಿಯತ್  ಪತ್ತಾಣ್

ಅತ್ತಹಿಯಾತಿನೆ ಶೇಷಂ ನೆಬಿಯುಡೆ
ಮೇಲ್ ಸ್ವಲಾತ್ ಪದಿನೊನ್ನು

ಅತ್ತಹಿಯ್ಯಾತ್ ಸಲಾತ್ ಸಲಾಮಿನೆ
ವೆಂಡಿ ಇರಿಕ್ಕಲ್ ಪಂದ್ರಂಡ್

ಒನ್ನಾಮ್  ಸಾಲಾಮ್ ವೀಟಾಲ್ ಪದಿ ಮೂನ್
ತರ್ತೀಬಾಯ್ ಚೈಯಲ್ ಪದಿನಾಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy