Nabi Nabi Ulagil (ಆದರಕ್ಕನಿಮರಂ ತ್ವಾಹ)

ಆದರಕ್ಕನಿಮರಂ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲ್
ಆ ಸ್ವರಂ ತರುಂ ವರಂ ಖೈರಾಂ ಸಬೀಲ್
ಆಲಮಿಲ್ ಅನುಗ್ರಹಂ ನೂರೆ ಕಮಾಲ್
ಆಲಮುಲ್ ಹುದಾ ನಿದಿ ಲೆಂಗುಂ ಜಮಾಲ್
                      (ಆದರಕ್ಕನಿಮರಂ)
ನೆಬಿ ನೆಬಿ ಉಲಗಿಲ್ ಸಲಾಂ ಸಲಾಂ ನಿಲಾವೆ
ನೆಬಿ ನೆಬಿ ಉಲಗಿಲ್ ಕಲಾಂ ಕಲಾಂ ಪ್ರಭಾವೆ
ಪ್ರಭಾಮಯಂ ಕಿರಣಂ ಪ್ರಬಂಜವಿದಾನಮ್
ಪ್ರವಾಜಗ ಪ್ರಭುವೆ ಪ್ರಶೊಬನಂ ವಿದಾನಂ-2
                    (ಆದರಕ್ಕನಿಮರಂ)

ಪಾರಿದಿಲ್ ಪಿರಿಷಿಲ್ ಲೆಂಗಿ ಮದೀನಾ
ಪಾಲಗನ್ ಪ್ರಿಯಮಿಲ್ ತನ್ನ ನಬೀನಾ
ಪಾಲೊಳಿ ವಿದರುಂ ಮುತ್ತೆ ಹಬೀಬಿ
ಪಾವನ ತೀರಂ ಎಂಡೆ  ನಸ್ವೀಬೀ
ನೆಬಿ ನೆಬಿ ಉಲಗಿಲ್ ಸಲಾಂ ಸಲಾಂ ನಿಲಾವೆ
ನೆಬಿ ನೆಬಿ ಉಲಗಿಲ್ ಕಲಾಂ ಕಲಾಂ ಪ್ರಭಾವೆ
ಪ್ರಭಾಮಯಂ ಕಿರಣಂ ಪ್ರಬಂಜವಿದಾನಮ್
ಪ್ರವಾಜಗ ಪ್ರಭುವೆ ಪ್ರಶೊಬನಂ ವಿದಾನಂ-2
                    (ಆದರಕ್ಕನಿಮರಂ)

ಸಾಂದ್ವನಂ ವಜನಂ ಸುರನಿ  ಸುಬರ್ಗಂ
ಶಾಶ್ವದ ಸುಗೃದಂ ಮದನಿ ಅನರ್ಗಂ
ಶಾಂತಿಯಾಯ್ ತಝುಗುಂ ಮದ್ಹಿನ್ ಮಧುರವುಂ
ಸಾದರಂ ಮೊಝಿಯಾಂ ನೂರಿನ್ ಸಲಾಮುಂ
ನೆಬಿ ನೆಬಿ ಉಲಗಿಲ್ ಸಲಾಂ ಸಲಾಂ ನಿಲಾವೆ
ನೆಬಿ ನೆಬಿ ಉಲಗಿಲ್ ಕಲಾಂ ಕಲಾಂ ಪ್ರಭಾವೆ
ಪ್ರಭಾಮಯಂ ಕಿರಣಂ ಪ್ರಬಂಜವಿದಾನಮ್
ಪ್ರವಾಜಗ ಪ್ರಭುವೆ ಪ್ರಶೊಬನಂ ವಿದಾನಂ-2
                    (ಆದರಕ್ಕನಿಮರಂ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy