Muttu Rasoolullah Pirinju (ಮುತ್ತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಪಿರಿಂಜು ಅನ್ನ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮುತ್ತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಪಿರಿಂಜು ಅನ್ನ್
ಪೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಹಾಬಾಕಲ್ ಅರಿಗಿಲ್ ನಿನ್ನ್
ಧೀರರ್ ಉಮರ್ ಅರಿಗೀಲ್ ಕಡನ್ನ್ ವನ್ನ್
ನಿನಮ್ ವಿಲಾಬಿಚ್ಚು ನಿಲಾ ಮರನ್ನ್

ಆಲಂ ಮಲಕ್ಕೊತುಮ್ ಕರಂಜು ವಿನ್ನಿಲ್
ಕಣ್ಣೀರ್ ತಳಂ ಕೆಟ್ಟಿ ಮದೀನಾ ಮಣ್ಣಿಲ್  || ಮುತ್ತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ||

ಹಜ್ಜತುಲ್ ವಿದಾಯಿನ್ಡೆ ದಿನಂ ಪೂಮುತ್ತು
ನಲ್ಗುನ್ ಇದಾ ಹಕ್ಕಿನ್ ತಿರು ವಸ್ಸಿಯತ್ತ್
ಪೊಳ್ಳುಂ ಪಣಿಯಾಲೆನ್ ಆಗೆ  ವಿಯರ್ತ್
ಚೆನ್ನೆ ಆಯಿಶಾ ತನ್ನ್ ಪುರಕ್ಕಗತ್ತ್
ಪ್ರಿಯನೇ ಪುದಪ್ಪಿಚ್ಚೊರು ಪುದಪ್ಪೆಡುತ್ತು
ಪ್ರಿಯಸಕಿ ಪರಿಚಾರಿ  ಚಿರುನ್ನಾಡುತ್ತು  || ಮುತ್ತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ||

ಕರಳಾಮ್ ಕಣಿ ಮೊಳನ್ನ್ ಅರಿನ್ಜು ನೇರೆ 
ಓಡಿ ಅಡುತ್ತು ತನ್ನ್ ಪಿದಾವಿನ್ ಚಾರೆ 
ಕನ್ಡು ತಳರ್ನು ತನ್ ಅಬೂವಾಯೋರೆ 
ಸಹಿಕ್ಕಾನ್ ಕರಿನ್ಜಿಲ್ಲ ಕಿಡಪ್ಪ್ ತೀರೆ 
ಕೆಟ್ಟಿ ಪುಣರ್ನಾ ಮೋಳ್ ಇರುನ್ನು ಚಾರೆ
ಪೊಟ್ಟಿ ಓರುಗುನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರೆ || ಮುತ್ತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ||
ಅರಿಗತ್ತಣಾಯಾನಾಯ್ ಕಾತ್ತು ನಿನ್ನ್ 
ಪದಿಯೇ ವಿಳಿಚ್ಚಾರೊ ಪುರತ್ತು ನಿನ್ನ್ 
ಸಮ್ಮದಮ್ ಲಭೀಚ್ಚ ಜ಼್ರಾಯಿಲ್ ಅಡುತ್ತು ವನ್ನು 
ಸ್ವಮದೊನ್ಡೆ ವಿಧಿ ಯೋದಿ ಸಲಾಮ್ ನೆರುನ್ನೆ 
ಅದಬಾಲ್ ರಸೂಲ್ ಸಲಾಮ್ ಮಡಕ್ಕಿಡುನ್ನ್ 
ಅಹದಿನ್ ವಿಧಿಕ್ಕಾಯಿ ಒರುನ್ಗಿಡುನ್ನ್  || ಮುತ್ತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ||
ಸಕರಾತಿಲ್ ಪಿಡಾಯುನ್ನು ಹಬೀಬೊರನ್ನ್ 
ಸವಿನಯಂ ಪಿಡಾಯುನ್ನ ತಿರು ಚುನ್ಡನ್ನ್
ಕಾದೊನ್ನ್  ಅಡುಪಿಚ್ಚಾಯಿಶಾ ಅರಿಗಿಲ್ ಚೆನ್ನ್
ಖಾತಿಮುನ್ನೆಬಿ ತೆಂಗಿಯದೆನ್ನೂಮ್ಮತ್ತೆನ್ನ್ 
ಅವರುಡೆ ಮೌತಿನ್ನೋವ್ ಎನಿಕ್ಕ್ ತನ್ನ್ 
ಅಹದೆ ಯೆನ್ಡುಮ್ಮತ್ತಿನೆ ರಕ್ಷಿಕ್ಕೆನ್ನ್
ಮರನ್ನೋ ನಮ್ಮಳಾಣ ಮುತ್ತಿಂಡ್ ಉಮ್ಮತ್ತ್ 
ಅಗನ್ನೊ ಕರಾಳಿನಾ ತಿರು ಸುನ್ನತ್
ಮುರಿಚ್ಚು ಕಳಾಯಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನ್ ಮುಹಬ್ಬತ್ತ್ 
ಆ ಕೈಲಾಣ್ ನಾಳೆ ತಿರು ಶಫಾಅತ್ತ್ 
ಪಾಡಾಮ್ ನಮುಕ್ಕೊನ್ನಾಯ್  ಓರು ಸ್ವಲಾತ್
ತೇಡಾಂ  ಮುತ್ತೊಡೊನ್ನಾಯ್ ತಿರು  ಜನ್ನತ್
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ 
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಅಲೈಹಿವಾಸ್ಸಲ್ಲಂ
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ 
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಅಲೈಹಿವಾಸ್ಸಲ್ಲಂ
   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.