Muttu Nabi Ratname (ಮುತ್ತು ನೇಬಿ ರತ್ನಾಮೆ)

ಯಾ  ಯಾ  ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ  ಯಾ  ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ  ಯಾ  ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್

ಮುತ್ತು ನೇಬಿ  ರತ್ನಾಮೆ ವನ್ನೆತ್ತಣಂ  ಆ ಚಾರೆ
ಮುತ್ತಣಂ ಮಣಿ ಮುತ್ತಿನೇ ಮದಿ ಯಾಗುವೋಳಮ್  ಏರೆ …2

ನನ್ಮಯಿಲ್ ಪೂತ ಮನಸ್ಸೀನೆ ವಾಯ್ತಿಯಾಲ್ ಮದಿಯಾಗುಮೋ
ಪುಂಜಿರಿ ಪೋಲುಂ ಪಗರಂ ವೆಲ್ಲುವಾನ್ ಇಲ್ಲೋನ್ನಿನೆ
(ಕಾಣನಂ ವೇಗಂ  ಅದಿನೊರುಂ ಭಾಗ್ಯವುಂ ವೇಣಂ
ಕಾಣನಂ ವೇಗಂ  ಅದಿನೊರುಂ ಭಾಗ್ಯವುಂ ವೇಣಂ  )

ಕಾಲಮೇ ಆ ಮುತ್ತಿನೇ ಓರು ವಟ್ಟಮ್  ಕೂಡಿ ತನ್ನಾಲ್
ಲೋಗಂ ಒನ್ನಾಯ್  ಓದಿಡುಂ  ಸ್ತುತಿ ನಿಂಡೆ  ಪೇರಿಲ್ ಎನ್ನಾಲ್
ಲೋಗಮೆ ವೆಳಿಚ್ಚ ಮೇಗಿಯ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಲ್ಲೇ
ಇತ್ರ ಮೇಲ್ ವರ್ಣಿಕ್ಕುವಾನ್ ಮಟ್ಟಾರುಮಿಲ್ಲ ಹಬೀಬೆ

ಇಲ್ಮಿನಾಲ್  ಪೂತ ಬಹರಾನೆಂಡೆ  ಪೊನ್ನು  ಹಬೀಬರ್
ಉಮ್ಮತಿಂಙಲ್ಕಾಯ್ ಜನ್ಮಮ್   ಪೋಲುಂ ತನ್ನ ಸೈಯಿದ್
(ಎತ್ರ ಕಂಡಾಲುಂ…..ಕೊದಿ ತೀರಿಲ್ಲ ಎನ್ನಾಲುಂ) .. ೨

ಚೆನ್ನಣಾಯುಂ ಓರು ದಿನಂ ನ್ಜಾನ್
ಎಂಡೆ ಹಬೀಬಿಂಡೆ….
ಅರಿಗಿಲಾಯ್ ನ್ಜಾನ್ ಎತ್ತಿಡುಂ ಮಿರಿ ರಂಡುಂ
ಅಣಯುಂ ಮುಂಬೆ…
ಮರಣಾಮೆ ಎನ್ನೆ  ವಿಳಿಕ್ಕುಂ ಮುಂಬೆ ಆ ವಿಧಿ ನಲ್‌ಗ್
ಎಂಡೆ  ಹಬೀಬಿಂಡರೀಗಿಲ್ ಎತ್ತಿಡಾನ್ ವಿಧಿ ನಲ್‌ಗ್

ಯಾ  ಯಾ  ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ  ಯಾ  ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ  ಯಾ  ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.