Muhammad Rasoolullah (ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಕಿನಾವಿಲೊನ್ನಣಯುವಾನ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ

ಮುಹಮ್ಮದ್  ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಕಿನಾವಿಲೊನ್ನಣಯುವಾನ್
ಇನೀ ಎತ್ರ ನಾಳುಗಳ್ ನ್ಜಾನ್ ಉರಂಗನಂ
ಬದರೊಳಿ ತೂಗುನ್ನ ಪುನ್ನಾರ ಪುಮುಗಂ
ಕಾಣುವಾನ್ ಇನೀ ಎತ್ರ ಕಾತಿಡನಮ್

ಇರವುಗಲ್ ಪಗಳಾಯ್ ಪುಳರುನ್ನು ಪದಿವಾಯ್
ತಾಮರ ಪೂಮೇನಿ ಕಂಡದಿಲ್ಲ

ಪ್ರಭ ಯೇಗಿ ಚಿರಿ ತೂಗುಂ
ನೂರೊತ್ತ  ಮಾಮಿಂಡೆ
ತಿರು ವೆಟ್ಟಮ್  ಕಾಣಾನ್ ಕರಿಂಜದಿಲ್ಲ

ಯಾ ಹಬೀಬಿ  ಯಾ ಸನದಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ (ಮುಹಮ್ಮದ್)

ಚುವಪ್ಪಾರ್‌ಣ  ವೆಳುಪಿನ್ದೆ
ಅರಗೊನ್ನು ದರ್ಶಿಚ್ಚಾಲ್
ಭೂಮಿಲೆ  ಅರಗಿಣೆ ತೆಡುಗಿಲ್ಲ

ಅಡಿಯೆಂಡೇ  ಹೃದಯತ್ತೆ ತರುಗಿ ತನುಪ್ಪಿಚ್ಚಾಲ್
ಇನೀ ಓರು ಸೌಭ್ಯಾಗ್ಯಂ ವೇರೆ ಇಲ್ಲ

ಯಾ ಹಬೀಬಿ  ಯಾ ಸನದಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ (ಮುಹಮ್ಮದ್)

ಅಹಾದೊನ್ಡೆ ಮುತ್ತಿನ್ಡೆ ಪದ ಪದ್ಮಂ ಪದಿನ್ ಜುಳ್ಳ
ಬಲದಿಲೆಕ್ ಎನ್ನೇ  ವಿಳಿಚ್ಚಿಡನೆ

ಪಿರಿಯುನ್ನ  ಮುಂಬೆನ್ನಿಲ್ ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾಯಿಲ್
ಕಾಣುವಾನ್ ತೌಫೀಕ್ ನಲ್ಗಿಡಣೆ

ಯಾ ಹಬೀಬಿ  ಯಾ ಸನದಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ (ಮುಹಮ್ಮದ್))

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.