Moutu Varum Munbu (ಮೌತು ವರುಮುನ್ ಬಾಮುಗಂ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮೌತು ವರುಮುನ್  ಬಾಮುಗಂ
ಕನ್ಡೆನ್ ಆಶಾ ಅಗಟ್ಟೆನಮ್ ಪೆರಿಯೋನೇ
ಮಲಕ್ಕುಲ್ ಮೌತೆನ್  ರೂಹ್ ಪಿಡಿಕ್ಕುಮ್
ಮುಂಬು ಮದೀನಾ ಕಾಟಿಡೆನೆ

ಮನಸ್ಸಿನ ಕಿಬ್ಲಯಿಲ್  ಎತ್ತಾನ್ ಉಲ್ ಕೊದಿ
ವಿಟ್ ಪರಾಪರ ನಾಯವನೆ
ಮೆಹಬೂಬಿನ್ ತಿರು ಗೆಹಾಂ ಕನ್ಡೆನ್
ಅಗದಾರಿಲ್ ಕುಲಿರೇಗಿಡಣೆ

ನನ್ ಮಯಿಲ್ ಎನ್ನೆ ನಯಿಕ್ಕಲ್ಲಾಹ್
ಗುಣಮ್ ನಲ್ಗಣಮ್ ಯಾ ರಹ್ಮಾನಲ್ಲಾಹ್
ನೆಬಿಯೋಡುಳ್ಳ ಮುಹಬ್ಬತ್ತಿನ್ನಿ ಶಾಶ್ವದ ಮಾಕನಂ
ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಮುತ್ತೆ  ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ಸ್ವಫೀ ಯಲ್ಲಾಹ್ ಹಕ್ಕೆ ಯಾ ನಜೀಯಲ್ಲಾಹ್

ಮಿಹರಾಜಿನ್ ನೇರಾಂಬರಂ ಯೇರಿ
ಅಂಬವನ ಮುಂಬಿಲ್ ಅಣನ್ಜವರೆ
ಮಿನ್ನಿನ್  ವೇಗದ ಯುಳ್ಳ ಬುರಾಕಿಲ್
ಅಲ್ಭುದಂ ಕನ್ಡೆನ್ ಕನಿವೋರೆ

ಮಿಸ್ಬಾಹುಲ್ ಹಕ್ಕಾಯ ಹಬೀಬೆ
ನಾಳೆ ಶುವಾರ್ಶಗರಾಯವರೇ
ಮಿಸ್ಬಾಹುಲ್ ಉಲಮಾಯ ಪೊರುಳೆ
ಹೌಳುಲ್ ಕೌಸರ್ ನಲ್ಗಿಡನೆ ।। ಮಿಹ್ರಾಜಿನ್||

ನನ್ಮಯಿಲ್ ಎನ್ನೆ  ನಯಿಕ್ಕಲ್ಲಾಹ್
ಗುಣಮ್ ನಲ್ಗಣಮ್ ಯಾ ರಹ್ಮಾನಲ್ಲಾಹ್
ನೆಬಿಯೋಡುಳ್ಳ ಮುಹಬ್ಬತ್ತಿನ್ನಿ ಶಾಶ್ವದ ಮಾಕನಂ
ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಮುತ್ತೆ  ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ಸ್ವಫೀ ಯಲ್ಲಾಹ್ ಹಕ್ಕೆ ಯಾ ನಜೀಯಲ್ಲಾಹ್

ಆರುಗಲುಂ ಕಡಲಾಳಿಗಲುಮ್
ಕಡನಕ್ಕರ್ ಯೆತ್ತಾನ್  ವಿಧಿ ಉಂಡೊ
ಆ ನರು ಮೇ ಮೀ ಮಯಂಗುಂ
ಆ ತಿರು ಜನ್ನತ್ತಿಲ್ ನ್ಜಾನ್ ಯೆತ್ತಿಡುಮೊ

ಆತ್ಮ  ಸುಗಣ್ಗಲ್ಕಾಯಿರಮ ಮೋದುಂ
ಯೆನ್ನುಡೆ ಮೋಹ ಮರನ್ಜಿಡುಮೊ
ಆಖಿರ ವಿಜಯಂ ನೈಡಾನ್
ಇ  ಕೊದಿ ದೋಶಿಗಲಿಲ್ ಮಾದಿಯಾಯಿಡುಮೋ

ನನ್ ಮಾಯಿಲ್ ಎನ್ನೆ  ನಯಿಕ್ಕಲ್ಲಾಹ್
ಗುಣಮ್ ನಲ್ಗಣಮ್ ಯಾ ರಹ್ಮಾನಲ್ಲಾಹ್
ನೆಬಿಯೋಡುಳ್ಳ ಮುಹಬ್ಬತ್ತಿನ್ನಿ ಶಾಶ್ವದ ಮಾಕನಂ
ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಮುತ್ತೆ  ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ಸ್ವಫೀ ಯಲ್ಲಾಹ್ ಹಕ್ಕೆ ಯಾ ನಜೀಯಲ್ಲಾಹ್

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.