Mera Dil Tadap Raha Hai (ಮೆರ ದಿಲ್ ತಡಪ್ ರಹ ಹೈ)

ಈ ಹಾಡಿನ ಧಾಟಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ

ನಹಿ ಮಾಲೊ ಜ಼ರ್ ತೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮೈ ಗರೀಬ್ ಹೂನ್ ಯಹಿ ನಾ
ಮೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮುಜ್ಕೋ  ಲೆ ಚಲ್ ತೂಹೀ  ಜಾನಿಬೆ ಮದೀನಾ .. ಮದೀನಾ

ಮೆರ ದಿಲ್ ತಡಪ್ ರಹ ಹೈ ಮೆರ ಜಲ್ ರಹ ಹೈ ಸೀನ
ಕೆ  ದವಾ  ವಹಿ  ಮಿಲೇಗಿ ಮುಝೆ ಲೆ ಚಲೋ ಮದೀನಾ .. ಮದೀನಾ

ದೀದಾರೆ   ಮಸ್ತಫಾ ಕೊ ಆಂಖೆನ್ ತರಸ್ ರಹಿ ಹೈ
ದುಶ್ವಾರ್ ಹೊ ಗಾಯ ಹೈ ಉನ್ ಕೆ  ಬಗರ್ ಜೀನ.. ಮದೀನಾ

ತಸ್ವಿರೆ ಮಸ್ತಫಾ  ಜೊ ನಜ಼ರ್ ಆ ರಹೀ  ಹೈ ದಿಲ್ ಮೇ
ಮೈ  ಸೋಚ್  ತಾ ಹೂನ್ ದಿಲ್ ಮೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಹೈ ಯ ಮದೀನಾ.. ಮದೀನಾ 

ಮುಝೆ ಗರ್ದಿಶೋ ನಾ ಛೇಡೊ  ಮೇರಾ ಹೈ ಕೊಯಿ  ಜಹಾ ಮೇ
ಮೈ ಅಭಿ ಪುಕಾರ್  ಲೂನ್ಗ  ನಹಿ ದೂರ್ ಹೈ ಮದೀನಾ …ಮದೀನಾ

ಶಬೊ ರೋಸ್  ಬಡ್  ರಹಾ  ಹೈ ಮೆರಿ ತಿಷ್ಣಗಿ  ಕ ಆಲಮ್
ಯೆಹ್ ಪ್ಯಾಸ್ ಕಬ್ ಭುಜೇಗೀ ಮೆರೆ ಸಾಕಿ ಎ ಮದೀನಾ…. ಮದೀನಾ

ಭೇಜೋ ದುರೂದ್ ಉಂಪರ್ ಎ ಹೈ ದುಆ ಸೆ ಬೆಹ್ತರ್
ಭೇಜೋ ಸಲಾಮ್ ಉಂಪರ್ ಜಾನಾ  ಹೊ ಅಗರ್ ಮದೀನಾ….  ಮದೀನಾ

ಮುಷ್ಕೋ ಗುಲಾಬೋ ಅಂಬರ್ ಹರ್ ಏಕ್ ಶ ಸೆ ಬೆಹ್ತರ್
ದೋನೋ  ಜಹಾ ಮೇ ಮೆಹ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಾ ಪಸೀನ ಮದೀನಾ…ಮದೀನಾ 
ಇಕ್ ಬಾಲ್ ನಾ ತವಾಕಿ ಬಸ್ ಏಕ್ ಇಲ್ತೆಜ ಹೈ
ರಹೆ  ಜ಼ಿಂದಗಿ ಸಲಾಮತ್ ಮೈಭಿ  ದೇಖ್ ಲೂನ್  ಮದೀನಾ…ಮದೀನಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2023 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy