Meemodu Tundagum (ಮೀಮೊಡ್ ತುಡಂಗುಮ್ ಮದೀನಾ)

ಮೀಮೊಡ್ ತುಡಂಗುಮ್ ಮದೀನಾ
ಮಷ್ಹೂರ್ ಬಲದ್ ಅಮೀನಾ
ಮಿಸ್ಕಿಂಡೆ ಮಂಬಹ್ ಸ್ಥಾನಾ
ಮಿಸ್ ಬಾಹ್ ನೂರ್ ನೇಬೀನಾ

( ಮೀಮೋಡ್ ತುಡನ್ಙುಂ ಮದೀನಾ )

ಮನಂ ಕುಬ್ಬಾತುಲ್ ಖಲ್ ರಾ….
ಮಹಬೂಬಿಂಡೆ ಮಝಾರಾ….(೨)
ಕಾನಾಣ್ ಮುಣವ್ವಾರಾ… ಕರಯುನ್ನೊರು ಫಾಕೀರಾ..(೨)
 السلام على النبي والسلام على الرسول الشفيع الابطحي  والحبيب العربي

( ಮೀಮೋಡ್ ತುಡನ್ಙುಂ ಮದೀನಾ )

ಏನ್ ಮವ್ತ್ ಸಕಾರಾತ್…
ಯೇಟಂ ಕಬ್ರಿಳೆ ಲುಲ್ಮತ್…(೨)
ಏಡಂಗೇರಿಲ್ ಕಿಯಾಮತ್…
ಯೆಂಡಾಲ್ ಮದೀನತ್ತ್….(೨)
ಈ ನಲ್ಮಿದ್ ಕೋರ್ತದ್ ಕೊಂಡ್..ಇಷ್ಕಿಲ್ ಕಮಾಳುಂ ಪೂಂಡ್..
ಬದ್ರುಲ್ ಕಮಾಲೇ.. ಕಂಡ್.. ಮೌತಾಗಣಂ  ಕೊದಿಯುಂಡ್……

( ಮೀಮೋಡ್ ತುಡನ್ಙುಂ ಮದೀನಾ )

Zainul Abeedeen Saadi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy