Marubhoovil Pragasham (ಮರುಭೂವಿಲ್ ಪ್ರಗಾಶಂ)

ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್……
ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಮರುಭೂವಿಲ್ ಪ್ರಗಾಶಂ ರಸೂಲ್ -2
ಮಲರಾಯ್ ತ್ವಾಹ ದೀನಿಲ್ ಪೊರುಳ್
ಅಲಿಫಿನ್ ಸನ್ನಿದಾನಂ ಪ್ರಭ
ಉದಯಾಯ್ ಸ್ನೇಹ ನಲ್ಗಿ ಹುದಾ

ಮಕ್ಕ ದೇಶಂ ವಿಳಿ ಅಲ್ಅಮೀನ್
ಮುಖ್ಯ ಕುಲಮಾಯ್ ಕುರೈಶಿನ್ ಇದಲ್
(ರಸೂಲ್ಲಲಾಹ್ )

ಸ್ವಪ್ನನಂ ಪೇರಿ ಉಯರ್ನು ದಿನಂ
ಉಲಗಂ ವಾಝ್ತುಂ ಮಹ್ಮೂದಿನ್  ಗುಣಂ
(ಮರುಭೂವಿಲ್)

ಎತ್ತಿ ಹಿಜ್ರಾ ಮಲರ್ ಪೂವನಿ….
ಶಾಂದಿ ತೀರಂ ಮದೀನ ಪುರಿ
(ನಬಿಯಲ್ಲಾಹ್)

ತ್ವಲಅಲ್ ಬದುರು ಇಶ್ಕಿನ್ ವರಿ…
ತೌಹೀದಿನ್ ಪ್ರಯಾಣಂ ವಝಿ…
(ಮರುಭೂವಿಲ್)

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.