Marubhoovil Pragasham (ಮರುಭೂವಿಲ್ ಪ್ರಗಾಶಂ)

ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್……
ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಮರುಭೂವಿಲ್ ಪ್ರಗಾಶಂ ರಸೂಲ್ -2
ಮಲರಾಯ್ ತ್ವಾಹ ದೀನಿಲ್ ಪೊರುಳ್
ಅಲಿಫಿನ್ ಸನ್ನಿದಾನಂ ಪ್ರಭ
ಉದಯಾಯ್ ಸ್ನೇಹ ನಲ್ಗಿ ಹುದಾ

ಮಕ್ಕ ದೇಶಂ ವಿಳಿ ಅಲ್ಅಮೀನ್
ಮುಖ್ಯ ಕುಲಮಾಯ್ ಕುರೈಶಿನ್ ಇದಲ್
(ರಸೂಲ್ಲಲಾಹ್ )

ಸ್ವಪ್ನನಂ ಪೇರಿ ಉಯರ್ನು ದಿನಂ
ಉಲಗಂ ವಾಝ್ತುಂ ಮಹ್ಮೂದಿನ್  ಗುಣಂ
(ಮರುಭೂವಿಲ್)

ಎತ್ತಿ ಹಿಜ್ರಾ ಮಲರ್ ಪೂವನಿ….
ಶಾಂದಿ ತೀರಂ ಮದೀನ ಪುರಿ
(ನಬಿಯಲ್ಲಾಹ್)

ತ್ವಲಅಲ್ ಬದುರು ಇಶ್ಕಿನ್ ವರಿ…
ತೌಹೀದಿನ್ ಪ್ರಯಾಣಂ ವಝಿ…
(ಮರುಭೂವಿಲ್)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy