Mani Deepame Makki (ಮಣಿ ದೀಪಮೆ ಮಕ್ಕಿ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ.. ಹಾಡಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಅರಿಯಲು ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಹಕರಿಸಿ.

ಮಣಿ ದೀಪಮೆ ಮಕ್ಕಿ … ಮದೀನಾ ನಿಲಾವೆ
ಮಕ್ ಬುಲೆ ಯಾಸಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲೆ
ಉದಾಯಾಸ್ತಮಾನ ಉಪಕಾರ ದೀನಾ
ಉದಂಗುಮ್ ಪ್ರಭಾವೆ ಉಡಾಯೋನ್ ಹಬೀಬೆ..

ಪ್ರತಾಪತ್ತಿನ್ ಜೀವ ಪ್ರಪಂಜತ್ತಿನ್ ಕಾಂಬೆ
ನಿಧಾನತ್ತಿನ್ ಕನ್ನೆ ನಿರಂಞ ನಿಲಾವೆ
ಉದಾರಸಿರಾಜ ಉಲಗಚೆಂಗೋಲೆ
ಹುದಾವಿನ್ ಸಬೀಲೆ ಹುಕ್ ಮತ್ತಿನ್ ನೂಲೆ

(ಮಣಿ ದೀಪಮೆ)

ವಿಶಾಲ ಪ್ರಗಾಶ ವಿಳಂಙುಮ್  ಸಂದೇಶ 
ವಿಶೇಷಮದೀಯೇ ಮದೀನಾ ನಿಧೀಯೇ||2||
ಮದಬಿಂಬ ನೂಲೆ ಮಗುಢ ಮುನಿರೆ
ಚದುರ್ವೇದ ಪಾಲೆ ಶಂಸುಲ್ ಹುದಾವೆ

(ಮಣಿ ದೀಪಮೆ)

ಪರಲೋಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಪರಮ ದಯಾಳೆ
ಪರಿಹಾರ ದಿನೇ ಪೊರುಳುಂ ಪೂಮಾನೆ
ಚರಾಚರ ಜೀವೆ ಸಗುಣ ಮಣೀಯೆ
ಶರಫುಲ್ ಬಶೀರೆ ಸಗದಮ್ ತಣಿಯೆ

(ಮಣಿ ದೀಪಮೆ)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.