Makkayil Vann (ಮಕ್ಕಯಿಲ್ ವನ್ನ್ )

ಮಕ್ಕಯಿಲ್  ವನ್ನ್  ಉದಿಚ್ಚವರೇ
ಹಕ್ಕ್ ಮುರುಕ್ಕೆ ವಿಡಚ್ಚವರೇ
ಸತ್ಯ ವರಿ ಕಾನಿಚ್ಚಾವರೇ
ಉತ್ತಮ ರಾಕಿ ನಯಿಚ್ಚವರೇ

ಅಂದ್ಯ  ನೆಬಿಯಾಯ್ ವನ್ನವರೇ
ಅಂಜು ಸ್ಥಳತ್ತ್ ಕಣಿಂಜವರೇ
ಅಂಬಿಯರಿಲ್ ತಿರು ಸಯ್ಯಿದರೆ
ಅಮ್ಬಿಳಿ ಪಾಲ್ ಒಳಿ ಉಳ್ಳವರೇ

ಮ್ಹಶರ  ಇಲ್ ತುಣ ಯಾಯವರೇ
ಮಹಿಮಪೆರುತ್ತ  ಪೊನ್ಮಲಾರೆ
ಆಲಮಿಲ್ ರಹ್ಮತ್ತಾಯವರೇ
ಆಗೆಯುಂ ನೂರ್ ಚೊರಿಂಜವರೇ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.