Makkatte Kaatinde (ಮಕ್ಕತ್ತೆ ಕಾಟಿನ್ಡೆ ಚುನ್ಡತ್ತುಮ್ ಬೈತುನ್ಡೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಕ್ಕತ್ತೆ  ಕಾಟಿನ್ಡೆ ಚುನ್ಡತ್ತುಮ್ ಬೈತುನ್ಡೆ
ಮುತ್ತು ರಸುಲಿನ್ಡೆ ಮದ್ ಹಿನ್ಡೆ ಪಾಟುನ್ಡೆ
ಚೆಲ್ಲ ಕೀಳೀಮಾಗಳ್ ಚೊಲ್ಲುಮ್  ಮೋರಿಗಾಲಿಲ್
ಚೊಂಗರ್ನ ತ್ವಾಹಾವಿನ್ ನಲ್ಲ ಸ್ವಲತುನ್ಡೆ  {{೨}}

ನೆರಿನೆ ಕುಂಜನಂ ಕಾನಿಚ್ಚು ವಾಣಿಡುಂ
ನೇರತ್ತ್ ಹಕ್ಕಿನ್ಡೆ ಪೂಂದಿಗಳಾಯಿಲ್ಲೆ  {{ 2}}
ಕೂರಿರುಳ್ ಮುಟ್ಟೀಯಾ ಜಾಹಿಲಿಯತ್ತಿನ್ಡೆ
ಕ್ರೂರತ ಮಾಟುವಾನ್ ಆಟಲ್ ಉದಿಚ್ಚಿಲ್ಲೆ

ಕಾಯ ಬಲತ್ತಿಂಡೇ ಹುಂಗು  ತಗರ್ತ್ತನ್ನ್
ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂಂದೇನಂ  ಕಾಮಿಲರೆಗುಣ್ನೆ {{೨}}
ಮಧ್ಯಮ್ ಮದಿರಾಕ್ಷಿ ಉನ್ಮಾಧ ಮಾಕೀಯೋರ್
ಮಾನ್ಯದ ತನ್ನುಡೆ ಪಾಡಂ ಪಡಿಚ್ಚನ್ನೇ

ಪೆನ್ನಿನೆ  ಜೀವಿಕ್ಕಾನ್  ಸಮ್ಮದಂ  ಎಗಾದೆ
ಪೆಟ್ಟನ್ನ್  ಮನ್ನಿಟ್ಟ್  ಮೂಡಿಯೆ ನಿಜಾತ್ವಂ {{೨}}
ಮಾಟಿಯಾ ಸಯ್ಯದ್ ತ್ವಹಾ ರಸುಲುಲ್ಲಾಹ್
ಮಾಲೋಗರ್ಕ್ಕಾಗೆಯುಂ ಮಾದ್ರಗ ನೂರುಲ್ಲಾಹ್

ಇರುಪಬತ್ತಿ ಮುನಾಂಡ್ ಕೊನ್ಡವರೆಗಿಯಾ
ಇಜ್ಜತ್ತುಮ್  ಇಪ್ಲವಂ ಲೋಗಮ್ ಸ್ಮರಿಕ್ಕುನ್ನು 
ಅನ್ನುಂ ಇನ್ನುಂ ಎನ್ನುಂ ವೇದ ಪೊರುಲಿನ್ಡೆ
ಅತುಲ್ಯಮಾಮ್ ಸಂದೇಶಂ ನೂತನಮಾಕ್ಕುನ್ನು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy