Madinatte Madhumalare (ಮದಿನತ್ತೆ ಮಧು ಮಲರೆ )

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮದಿನತ್ತೆ  ಮಧು ಮಲರೆ ಮೆಹ್ಬೂಬ್ ತಿಂಗಳೇ {{2}}
ಈ  ಪಾವಂ ಪಾವಿ ಪಾಡಿ ತೇಡಿ ಯಾ ನೆಬಿ
ಈ  ಪಾರಿಲ್  ಶ್ರೇಷ್ಟ ರಾಯ ಯಾ ಖೈರನ್ನಬಿ

ಮಹಿಮಯೊತ್ತ ತೇನ್ ಮಲರೆ ಮದದೆ ಮುಝಮ್ಮಿಲೆ {{2}}
ಈ ಪಾವಿ ಮದ್ಹ್  ಪಾಡಿ ಮದದ್  ತೇಡಿಯೆ
ಇರು ಲೋಗ ವಿಜಯ ಸಬಬವರೇ ಸಯ್ಯಿದೆ {{ಮದಿನತ್ತೆ}}

ಪುಣ್ಯ ಮದಿನತ್ತೆ ರಾಜಾ…sss
ಪುಣ್ಯ ಮದಿನತ್ತೆ ರಾಜಾ
ಪೌರಣಮಿ ತೋಲ್ಕುಮ್  ಸಿರಾಜ
ಕದನ ಪ್ಪೆರೆ  ಅಲೈ ಸ್ನೇಹಿ ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡಿ
ಮೋಹಂ ನ್ಜಾನ್ ಚೂಡಿ {{೨}}

ಮಧುರಂ ವಿರಿಯುಂ ಮದೀನಾ…ssss

ಮಧುರಂ ವಿರಿಯುಂ ಮದೀನಾ…
ಮಣಮ್  ನಿರಿಯುಂ ತ್ವಯ್ಯಿಬಾ
ಆ ಪಾರಿಲ್ ವನ್ನ್  ನೇರಿಲ್ ಸಲಾಮ್  ಓದಣಮ್
ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡಿಯ ಗೀತಂಗಲ್ ಚಾರೆ ಪಾಡಣಮ್
ಆ ಪಚ್ಚ ಕುಬ್ಬ ಚುವಡೆ ಒನ್ನಣಯಣಮ್
ಎನ್ ನೋವುಗಲ್  ತೀರ್ತೊನ್ನು  ಶಾಂತಿ ನೇಡನಮ್ {{ಮದೀನಾತ್ತೆ}}

ಯೆನ್ಡೆ ಕಲ್ಬಿಲೇ ತೆಳಿಮಾ ssss
ಯೆನ್ಡೆ ಕಲ್ಬಿಳೆ ತೆಳಿಮಾ
ಕನ್ಡಿ ನವೀನ್ ಬುನ್ನವನ
ಕಣವಿಲ್ ವನ್ನಣಯಾನ್ ದಾಹಿ ನ್ಜಾನ್ ತೇಡಿ
ಮೋಹಂಗಲ್  ಕೂಡಿ {{೨}}

ಕನಿವಿನ್  ಕಡಲೆ ನೆಬಿನಾ ssss
ಕನಿವಿನ್  ಕಡಲೆ ನೆಬಿನಾ
ಕರಾಲೇ ಮದೀನಾ
ಇರುಳಾರ್ನ ಕಬರಿಲ್ ವನ್ನಿಡನೆ ಸಯ್ಯಿದೆ
ಶಫ ಅತ್ತ್  ನಲ್‌ಗಿ ಕಾತಿಡನೆ ಸಯ್ಯಿದಿ
ತಿರು ಹೌಳಿಲ್ ಪಾನಂ ನಲ್‌ಗಿ ದಾಹಂ ತೀರ್ಕಣೆ
ಸ್ವರ್ಗತ್ತಿನ್ ಚಾರೆ ವನ್ನ್ ಮದ್ಹ್  ಪಾಡಣೆ {{ಮದೀನಾತ್ತೆ}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy