Madihayi Njan Padunnu (ಮಾದಿಹಾಯ್ ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡುನ್ನು)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಾದಿಹಾಯ್ ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡುನ್ನು
ಖಾದಿಮಾಯ್ ನ್ಜಾನ್ ಎರುದುನ್ನು
ತ್ವಾಹ ದೂದರಿಲ್ ಮದಿಯೂರಿ
ಒನ್ನು ಕನ್ಡಿಡಾನ್ ಕೊದಿ ಏರುನ್ನು (೨)

ಆ ಕನಿವಿನ್  ಆಶಾ ಆ ಕಣಲ್ ಪ್ರದೀಕ್ಷ – ೨
ಆದಿಗಳ್ ಮರನ್ನಿಡುವಾನಾಯ್ ಹಬೀಬೆ ವಾರ್ಥಾಮ್

ನೆಬಿಯೇ ಸ್ನೇಹ ನಿಲಾವೆ – ನಿಧಿಯೇ ಮೋಹ ನಿಲಾವೆ (೨)
ಇರುಳೆ  ನೀಕಿಯ ನೂರೇ – ಪೊರುಳೆ ತೀರ್ತ  ಸಿರಾಜೆ

ದೀನುಲ್ ಇಸ್ ಲಾಮ್  ವರಚ್ಚ ರಸೂಲ
ದೀಪಂ ಕುರು ಆನ್ ತೆಲಿಚ್ಚ ಹಿಲಾಲ
ಸತ್ಯಂ ಕರುತ್ತಾಲ್  ಉರತ್ತುಳ್ಳ  ತಿಂಗಳ್
ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಲಾತಾಲೆ ವಾಳ್ತುನ್ನು ನ್ಜನ್ಗಲ್

ವಾನಂಗಲ್ ಏರಿ ಪ್ರಯಾಣಮ್
ಉದಿಕೊಂಡು ಖೈರಿನ್ ಪ್ರಮಾಣಂ
ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರುತಿ ಮೀಟುಮ್  ಕಾಲಂ
ಆಶ್ವಾಸ  ಏಗುನ್ನ ತೇನ್ ಪದಂ

ನೆಬಿಯೇ ಸ್ನೇಹ ನಿಲಾವೆ – ನಿಧಿಯೇ ಮೋಹ ನಿಲಾವೆ (೨)
ಇರುಳೆ  ನೀಕಿಯ ನೂರೇ – ಪೊರುಳೆ ತೀರ್ತ  ಸಿರಾಜೆ

ದುನಿಯಾವ್ ನಿರಯುನ್ನ್  ದುರಿದಂಗಲ್ ಏರುನ್ನು
ದೂರ್ತಾಡಿ ಮನುಜನ್  ಫಸಾದೇರಿಡುನ್ನು
ತ್ವಾಹಾ  ಮುನೆಣ್ಗಲ್ ವರೀಗಲ್ ತುಡರ್ನ್  
ಮಡಂಗಾಮ್  ಮದೀನಾ ರಸೂಲಿನ್ಡೆ ಪಾದ

ವಾರ್ಥಾತ  ಲೋಗಂಗಳಿಲ್ಲಾ 
ತೀರಾತಾ  ಮದ್ ಹೇ  ನೂರುಲ್ಲಾಹ್
ತೀರಾತಾ ಅಜಬಿನ್ ನರು ಮುಲ್ಲಾ
ವಾಡಾತ ಪೂವೆ ನೆಬಿಯುಲಲ್ಲಾಹ್

ನೆಬಿಯೇ ಸ್ನೇಹ ನಿಲಾವೆ – ನಿಧಿಯೇ ಮೋಹ ನಿಲಾವೆ (೨)
ಇರುಳೆ  ನೀಕಿಯ ನೂರೇ – ಪೊರುಳೆ ತೀರ್ತ  ಸಿರಾಜೆ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.