Madhuramaan Madeena (ಮಧುರಮಾನ್ ಮದೀನಾ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಧುರಮಾನ್ ಮದೀನಾ
ಮನಸ್ಸಿಲೆಂಡೆ ಮದೀನಾ
ಮಧುಚೊರಿಂಞ ರಾಗಮಾಯ್
ಅನುರಾಗಮಾಣ್  ಮದೀನಾ
ಕನವಿಲೆಂಡೆ ಮದೀನಾ
ಕಣಿವೇಗೀಡುನ್ನು ಮದೀನಾ

(ಮಧುರಮಾನ್…. )

ಮೊಝಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಧುರಮಾಣ್
ಮದಿವರಾ ಚಿರಿ ಅಝಗುಮಾಣ್
ಕಲಿಮ ಚೊಲ್ಲಿಯ ಅದರಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಕರಲಿಲೆಝದಿಯ ರಿಸುಮುಮಾಣ್.

ನರುನಿಲಾವುಂ  ಅವಿಡೆಯಾಣ್
ನಮುಕ್ಕು ರಬ್ಬೀನ್ ನಿಧೀಯುಮಾಣ್

ಲೈಸ ಅಝ್.ಕಾ ಮಿಂಕ ಅಸ್ಲಾ  ಖತ್ತು ಯಾ ಜದ್ದಲ್ ಹುಸೈನೀ
ಫಾ ಅಲೈಕಲ್ಲಾಹು ಸ್ವಲ್ಲಾ ದಾಯಿಮಂತುನದ್ಧುಹು…!
ليس اذكي منك أصلا خط يا جد الحسيني)
(فا عليك الله صلى دائما تونده

ಅರುಮಚಿಂಧುಗಳ್   ಅವಿಡೇ ಯುಂಡು
ಅದಿಲುಮಲ್ಬುದ ಚರಿದಮುಂಡ್
ನರುಣಿಲಾವಿನ್ಅಧರಂ ಕಂಡ್
ಮಝ ಚೊರಿಂಜದಿಲ್   ಅಜಬುಮುಂಡ್.!!೩!!

ನೆಬಿಸುಗಂಧಂ ತಿರು ವಸಂಧಂ
ಅರುಮ ಚಂದಂ ಪೊನ್ ವಸಂದಂ 2

ಲೈಸ ಅಝ್.ಕಾ ಮಿಂಕ ಅಸ್ಲಾ  ಖತ್ತು ಯಾ ಜದ್ದಲ್ ಹುಸೈನೀ
ಫಾ ಅಲೈಕಲ್ಲಾಹು ಸ್ವಲ್ಲಾ ದಾಯಿಮಂತುನದ್ಧುಹು…!
ليس اذكي منك أصلا خط يا جد الحسيني)
(فا عليك الله صلى دائما تونده

ಮಧುರಮಾನ್..

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.