Madeenayude Namattil (ಮದೀನಯುಡೆ ನಾಮತ್ತಿಲ್)

ಮದೀನಯುಡೆ ನಾಮತ್ತಿಲ್
ಮದ್ಹಿಂಡೆ ಪಾಲಾಝಿ
ಪ್ರೇಮತ್ತಾಲಿವರ್ ಪಾಟ್ಟ್ ಪಾಡಿ
ಮೆಹಬೂಬಿನ್ ತಿರುದೇಶಂ
ಅನಯಾನೆಂದಾವೇಶಂ
ಆಶಿಕಿನಾಶಯಮಾಲಂಬಮೆ…
ಆರ್ಧ… ಮನಸ್ಸಿಂಡೆ ಆಶಯಮೆ…
ಮದೀನಾ…. ಮದೀನಾ….
ಮದೀನ ಮದೀನ ಮದೀನಾ…..
                                (ಮದೀನಯುಡೆ)

ಶುಭಸಾರ್ದ ಸಾರಮಾಂ ಹರಿದಗಮಾನಂ
ಉದಯಾರ್ಗ ಶೊಭಯಿಲ್ ಸುವರ್ಣಮಾನಂ
ವಝಿ ನೀಕ್ಕುಮಾವೆರುಂ ಮನ್ತರಿ ಪೋಲುಮ್
ಮಹ್ ಬೂಬಿನೆನ್ನೆನ್ನುಂ ಶೌಗಂದ ಪಾನಂ
ಕಲ್ಬಿಲ್ ನಿರವಾಯ್ ಪೂ ಮದೀನಾ…
ಇಲ್ಮಿಲ್ ನಿಲವಾಯ್ ವೆನ್ ಮದೀನಾ
ಮದೀನಾ…. ಮದೀನಾ….
ಮದೀನ ಮದೀನ ಮದೀನಾ…..
                                (ಮದೀನಯುಡೆ)

ಕನಲುರುಮಾ ಮನಲ್ ಪಾದಗಳ್ ಪೋಲುಂ
ಮಹ್ಬೂಬಿನೊರ್ಮಗಳ್ ಕೊಂಡ್ ಸಾಂದ್ರಂ-2
ಅಬಿವಾದ್ಯಮೊದುಮಾ  ಕಲ್ಲುಗಳಾಲುಂ
ಇವರೇಟ್ಟುಮೊ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ನೇಹ ಗಂದಮ್
ಮದನೀಯ ಭೂಮಿ ಮದಮಾಯ್ ಸುಗಂಧಂ
ಚೆವಿಯೋರ್ತಿಡಾನಾಯ್ ಮೆಹ್ಬೂಬಿನ್ ಶಬ್ಧಂ
ಹೃದಯ ಪ್ರಭಯಾಯ್ ಪೂ ಮದೀನಾ..
ಉದಯಾರುನಾವಾಯ್ ಪೊನ್ ಮದೀನಾ..
ಮದೀನಾ…. ಮದೀನಾ….
ಮದೀನ ಮದೀನ ಮದೀನಾ…..
                                (ಮದೀನಯುಡೆ)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.