Madeenatte Malar Mannil (ಮದೀನತ್ತೆ ಮಲರ್ ಮಣ್ಣಿಲ್)

ಮದೀನತ್ತೆ ಮಲರ್ ಮಣ್ಣಿಲ್
ಮರದಗ ಮನಲಿಂಡೆ ಕವಿಳಿಲ್
ಚುಂಡು ಚೇರ್ತೋರು ಚುಂಬನಮ್
ಞಾನ್ ಕಾತಿರಿಪ್ಪುಂಡ್…

ಮಹಾರಾಜಾ ರಸೂಲಿನ್ನೆ 
ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ  ವಿಲಿಚ್ಚು  ಕಂಡ್
ಮಹಿದ ಭೂಮಿಯಿಲೊನ್ನ್  ಚೆಲ್ಲನ
ಪೂದಿಯುಂ ಪೂಂಡ್
ಮನಂ ನೀರಿ ಕರಞಾರೆ
ಮಧುರ ಸ್ನೇಹಂ ನುನಞಾರೆ
ಮದದಿಞಾಯೋರು ಮದ್ ಹ್
ಗಾನಮ್ ಞಾನುಮುರಂಡ್
ಮದುರ ಮಾನೆನ್ನರಿಞ್ಞಾರೆ
ಮದದ್ ಪಲರುಮ್ ಪರಞ್ಞಾರೆ
ಮುಹಬ್ಬತ್ತಿನ್ನಹ್ ಲಾಯಿಡಾನೆನ್
ಕಲ್ಬಗಮ್ ವಿನ್ಡ್……..

ತ್ವಬ ಮೀನರಾತ್ತಿನ್ ಚಿತ್ರಙಳೆನ್ ಮನಮ್
ನಿತ್ಯ ಕಿನಾ ಕಾನವೇ…..
ತ್ವಹಾ ಈ ಪಾವತ್ತಿನ್
ಕನವಿಲೊರು ದಿನಂ
ಎತ್ತುನ್ನ  ಕ್ಕಾತ್ತಿಡವೇ…..           (ತ್ವಬ ಮಿನಾರತ್ತಿನ್)
                                               (ಮದೀನತ್ತೆ ಮಲರ್)

ತಙಳೆ  ಞಾನ್  ಪಾವಿಯಾನ್
ಏನ್ ಗಿಲುಮ್ ಞಾನ್ ಪಾವಮಾನ್
ಪಾಬಮೇರಿಯ ಜೀವಿದಂ
ವ್ಯದ ತೀರ್ತ ಮಞಮಾನ್
ಪಾಟ್ಟ್ ಪಾಡಾನ್ ಇಷ್ಟಮಾನ್
ಪಾಡಿಯಾದ್ ಞಾನ್ ಅಙೆಯಾನ್
ಪಾಲ್ ನೀಲ  ನೆಬಿ
ತಿಂಗಳೆನ್ನೆ  ನೊಕ್ಕಿಡಾನಾನ್…

ಶಾಂದಿ ಪೊಕ್ಕುಮ್  ನಾಟ್ಟಿಲಙ್
ತಿಲಙಿಡುನ್ನ  ಮದೀನ ಮಣ್ಣಿಲ್ / 2 /

ಶಾಫಿಯಾಯ ಹಬೀಬರೆ
ಪಾಲನಳಿಲ್ ಆನೆಯೆನಮ್
ಒರು ವಿಳಿ ಕಾತ್ತು ಕಝಿಯೆನಮ್
ತಿರು ರಿಲಹ್ ಯಿಲ್  ಮಯಙ್ಙೇನಮ್
                                            (ಮದೀನತ್ತೆ ಮಲಾರ್ )
 
ಕಂಡಿಡಾನ್ ಕೊದಿಯೇರೆಯಾನ್
ಪಂಡ್ ಮುದಲೇ ಪೂದಿಯಾನ್
ವಿಂಡ್ ಕೀರಿಯ ಕಲ್ಬಿಲ್
ಪಲರುಮ್ ಕಂಡ ಕದೆಯಾನ್
ಮೊಂಜು ಕಾನಾನ್ ಕೊಂಜಲಾನ್
ನೆಂಜು ನಿರಯೇ ತಙಳಾನ್
ಪಿಂಜು ನಾಳ್ ಮುದಲೇ ವಿರಿಞ್ಞೊರು
ಸ್ನೇಹ ನಿಧಿಯಾನ್

ನಾಜಿ ನೆಬಿ
ಮದ್ ಹೋದಿಯೆಂಗಿಲ್
ನಾದನುನ್ಡ್ ಸುರೂರ್
ಚೊಂಗಿಲ್ (2)

ನಾಯಗ  ಅಙೆಕ್ಕುವೆಂಡಿವನಾಯಿಸ್ಸರುಲೇನಮ್
ಇರುಜಗ  ಮೋಜನಂ ತರನಮ್
ಈಮಾನಿಲ್ ವಿಡಾ ವೆನಮ್…
                                              (ಮದೀನತ್ತೆ ಮಲರ್ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy