Madeena Yaad (ಮದೀನಾ ಯಾದ್ ಆತಾ ಹೈ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮದೀನಾ ಯಾದ್ ಆತಾ ಹೈ
ಓ ಗುಂಬಜ಼್ ಯಾದ್ ಆತಾ ಹೈ
ಅಗರ್ ತ್ವೈಬಾ ಕೊ ಜಾವೋಗೆ ತೋ
ಆನಾ ಭೂಲ್ ಜಾವೋಗೆ

ಹಜ಼ಾರೊ ದಿಲ್ ತಡಪ್ತೆ ಹೆಯ್
ಮದೀನೆ ಕೇಲಿಯೆ ಹರ್ದಮ್
ಬುಲಾಲೊನಾ ಹಮೆ ತ್ವೈಬಾ
ತಡಪ್ ನಾ ಭೂಲ್ ಜಾವೋಗೆ

ಅಗರ್ ತ್ವೈಬಾ ಕೊ ಜಾವೋಗೆ ತೋ
ಆನಾ ಭೂಲ್ ಜಾವೋಗೆ
ಹದೀಸೆ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಪರ್ ತುಮ್
ಜೊ ಹೊ ಜಾವೋ ಅಮಲ್ ತೇರಾ

ಕಸಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಿ ಮಾಂಗೊ ..
ಸತಾನ ಭೂಲ್ ಜಾವೊಗೆ
ಅಗರ್ ತ್ವೈಬಾ ಕೊ ಜಾವೋಗೆ ತೋ
ಆನಾ ಭೂಲ್ ಜಾವೋಗೆ

ಮದೀನಾ ಯಾದ್ ಆತಾ ಹೈ
ಓ ಗುಂಬಜ಼್ ಯಾದ್ ಆತಾ ಹೈ
ಅಗರ್ ತ್ವೈಬಾ ಕೊ ಜಾವೋಗೆ ತೋ
ಆನಾ ಭೂಲ್ ಜಾವೋಗೆ

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.