Madeena Vaanam (ಮದೀನ ವಾನಂ ವಾರ್ಮರಯಾಯಿ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Request your favourite songs lyrics now and get it in Ishal Varigal.

ಮದೀನ ವಾನಂ  ವಾರ್ಮರಯಾಯಿ
ಪುಣ್ಯ ರಸೂಲ್  ವಿಡ ವಾಂಗಲಾಯ್ (2)
ಮುತ್ತು ಬಿಲಾಲಿನ್  ಅದರಂ ಮಿಡರಿ
ಪುಣ್ಯ ಹಬೀಬಿನ್  ಪೂಮಣಂ  ವಿಡರಿ – ಮದೀನ ವಾನಂ

ಆ ಮದೀನ ತೆಂಗಲಾಯ್
ಪೂ ರಸೂಲಿನ್ ಮಧುಮಾಯ್
ಆ ಮದ್ ಹಿನ್ ಒಳಿಗಲ್ ವಿದರಿ
ಪೂ  ಸ್ವಹಾಬಾ ಕಂಡಂ ಮಿಡರಿ  – ಮದೀನ ವಾನಂ

ಆಲಮಾಗೆ ವಾಳ್ತಿಯ  ನೂರೇ
ನ್ಜನ್ಗಲಿಲ್ ಇನಿಯುಂ ವನ್ನ್  ಅಣಯು ಹಬೀಬೆ
ಪೂ   ಮುಗಂ ಕಾಣಾನ್ ಕೊದಿ ಯುಂಡ್ ಕಲ್ಬಿಲ್
ಆ ಮದೀನಯಾಣೆನ್ನುಮೇ ಎನ್ ಮಿರಿಯಿಲ್

ಪಾವಿಯಾಂ ನ್ಜನ್ಗಳೆ ಪಾಬಬ್ ಪೊರುತ್ತ್
ಧನ್ಯ ಮದೀನ  ತನ್  ಚಾರತ್ತನಾಕ್ಕ್ – ಮದೀನಾ ವಾನಂ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.