Madeena Roulayilalla (ಮದೀನಾ ರೌಲಯಿಲಲ್ಲ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಮದೀನಾ ರೌಲಯಿಲಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಾ ಮರುಭೂಮಿಲುಮಲ್ಲಾ
ತಿರು ದೂದರ್ ಇನ್ನುಂ ಎನ್ನುಡೆ  ಕಲ್ಬಿಲಾ

ಮನಸ್ಸೆನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರತ್ತಿಲ್
ಮನುಜಂಡೆ  ಸಲ್ಕಾರತ್ತಿಲ್
ವಿರುನೆತ್ತುಮ್  ನೆಬಿಯೋರೇ ಪುಗಲ್ ಪಾಡಿಡಾಂ

ಹಜರುಂ ಶಜರುಂ ಜಮಲುಂ ಸರ್ವದುಂ
ನೆಬಿಯೋಡೊತ್ತಿರಿ ಸಂವದಿಚ್ಚು
ಮಲಕುಗಳ್ ಜಿನ್ನುಮ್  ಇನ್ಸುಂ ಪಲ ಪೊರು
ತಿರು ಸವಿದತ್ತಿಲ್ ಸಂಗಮಿಚ್ಚು

ಆ ಪುಗಳ್  ಓದಾನ್ ಕೋಡಿ ಜನಂ
ಒನ್ನಿಚ್ಚೆನ್ನಾಲುಮ್
ಓರು ತರಿ ಅಳವಿಲುಮ್ ಆವಿಲ್ಲಾ
ಎತ್ರ ಪರಂಜಾಲುಮ್

ಶಮ್ಸುಂ  ಕಮರುಮ್  ನಜುಮುಂ ಪ್ರಭಯಿಲ್
ನೆಬಿಯೊಡೇರೆ ಮಲ್ಸರಿಚ್ಚು
ಅರ್ಶುಂ ಕುರ್ಸುಮ್  ಲೌಹುಂ ಕಲಮುಂ
ನೆಬಿಯೇ ವರಿಕ್ಕ್ಯಾನ್  ಸಂಗಡಿಚ್ಚು

ಆ ಪುಗಲ್ ಎರುದಾನ್ ಅರ್ಲುಮ್  ಸಮಾ
ಒಂನ್ನಾಯೆನ್ನಾಲು ಮ್
ಓರು ತರಿ ಅಳವಿಲುಮ್ ಆವಿಲ್ಲಾ
ಎತ್ರ ಪರಂಜಾಲುಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy