Maanikya Malaraaya (ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಲರಾಯ ಪೂವಿ )

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಲರಾಯ ಪೂವಿ
ಮಹದಿಯಾಮ್  ಖದೀಜಾ ಬೀವಿ
ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಾಟಿಲ್
ವಿಲಸಿಡುಮ್  ನಾರಿ – ವಿಲಸಿಡುಮ್  ನಾರಿ

ಖಾತಿಮುನ್  ನೆಬಿಯೇ  ವಿಳಿಚ್ಚು
ಕಚ್ಚವಾಡತಿನ್ನಯಚ್ಚು
ಕಂಡ ನೇರಂ  ಖಲ್ಬಿನುಲ್ಲಿಳ್
ಮೋಹಂ ಉದಿಚ್ಚು  – ಮೋಹಂ ಉದಿಚ್ಚು

ಕಚ್ಚ ವಾಡವುಮ್ ಕರಿಂಞು 
ಮುತ್ತು ರಾಸುಲುಲ್ಲಹ್ ವನ್ನು
ಕಲ್ಲಿಯಾಣ ಲೋಜನಕ್ಕಾಯ್
ಬೀವಿ  ತೂನಿಂಞು  – ಬೀವಿ ತೂನಿಂಞು

ತೋರಿಯೇ ಬೀವೀ ವಿಳಿಚ್ಚು
ಕಾರ್ಯಮೆಲ್ಲಾವುಂ ಅರಿಚ್ಚು
ಮಾನ್ಯರ್ ಆಬು ತ್ವಾಲಿಬಿಂಡೆ
ಅರಿಗಿಲಾಯಚ್ಚು – ಅರಿಗಿಲಾಯಚ್ಚು

ಕಲ್ಲಿಯಾಣ ಕಾರ್ಯಮಾಣೆ
ಏಟ್ಟವುಂ ಸಂದೋಷಮಾಣೆ
ಕಾರ್ಯಂ ಆಬು ತ್ವಾಲಿಬಿನ್ನುಮ್
ಸಮ್ಮದಮಾಣ್ – ಸಮ್ಮದಮಾಣ್

ಬೀವಿ ಖದಿಜಾಬಿಯನ್ನ್
ಪುದುಮಣವಾಟಿ ಚಮಂಜ್
ಮುತ್ತು ನಬಿಯುಲ್ಲಾಹ್ ಪೂದು
ಮಾರನ್ ಚಮಂಜ್

ಮನ್ನವನ್ಡೆ ಕಲ್ಪನಾಯಾಲ್
ಮಂಗಲ್ಯ ನಾಳುಮ್ ಪುಲರ್ನ್
ಮಾದ್ರುಗಾರಾಮ್ ದಂಪತಿಯಿಲ್
ಮಂಗಳಂ ನೇರ್ನು – ಮಂಗಳಂ ನೇರ್ನು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy