Maanatt Meeladin (ಮಾನತ್ತ್ ಮೀಲಾದಿನ್‌)

ಧಾಟಿ :- ಮುತ್ತು ರಸೋಲಿಂಡೆ

➖➖➖➖➖➖
✍ಸಾಹಿತ್ಯ:- ನೌಶಾದ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ

ಮಾನತ್ತ್  ಮೀಲಾದಿನ್‌ ಶೋಭಂಗಳ್  ಪೊಂಗುನ್ನೇ
ಪಾಡುನ್ನ ಸಂಗೀದ೦ ತ್ವಾಹ ತಂಙಳೆನ್ನೆ. 
ಕಾದೋರ್ತ ನಾಳಿನ್ನ್  ವರವಾಯ್‌ ಮೀಲಾದಿನ್ನೆ..
ಸಗಲರ್ಕುಂ ಪೆರುನಾಳಿನ್‌ ಆಗೋಷಂ ನೇರುನ್ನೇ..2
(ಮಾನತ್ತ್ ಮೀಲಾದಿನ್‌…)

ಲೋಗತ್ತ್‌ ಶಾಂದಿ ತಳಿಚ್ಚುಳ್ಳ ಮುತ್ತಿಂಡೆ
ಮದ್‌ಹುಗಳ್‌ ಪಾಡುನ್ನು ಮಕ್ಗಳಿಲ್‌ ವಿರುನ್ನೆ.2

ಅಂದದ ಮಾಟ್ಟಿ ವರಚ್ಚುಳ್ಳ ತಂಙಳಿಲ್‌
ನಲ್‌ ಸಲಾಮಿಲ್‌ ಶೀಲು೦
ಪಾಡಿ ಪುಗಳ್ತುನ್ನೇ ..

(ಮಾನತ್ತ್ ಮೀಲಾದಿನ್‌)

ಮಕ್ಕಾ ಖುರೈಶಿಯಿಲ್‌ ಭೂಜಾದಾರಾಯಳ್ಳ
ಅ೦ಬಿಯಾಕ್ಕಳಿಲುತ್ತಮರ್‌ ಶಫಿಯಲ್ಲಾ..2
ಅಲ್‌ ಅಮೀನೆನ್‌ ನಾಮಂ ಖುರೈಶಿಗಳ್‌ ಚೆಲ್ಲುನ್ನೆ
ಅರಿವಾಲೆ ವೆಳಿಚ್ಚಂ ಜಗಮಾಗೆ ಏಗುನ್ಸೆ…2

(ಮಾನತ್ತ್ ಮೀಲಾದಿನ್‌)

ಲೋಗತ್ತ್‌ ರಹ್ಮತ್ತಾಯ್‌ ರಬ್ಬ್  ಕನಿಞುಳ್ಳ   
ಖಾತಿಂ ನೆಬಿಯೋರಿಲ್‌ ಮದ್‌ಹೊಳಿಗಳ್‌ ಪಾಡುನ್ನೇ.2…..
ಕೈ ಪಿಡಿಚ್ಚೀಡನೇ…ದಾಹ೦ ತೀರ್ತಿಡನೇ ೨.
ಹೌಲುಲ್‌ ಕೌಸರೆನ್ನಿಲ್‌..ಕೊದಿಯುಂಡು ಮಲರೇ..2….

(ಮಾನತ್ತ್ ಮೀಲಾದಿನ್‌)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.