Ma Manal Katin (ಮಾ ಮಣಲ್ ಕಾಟಿನ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಾ ಮಣಲ್ ಕಾಟಿನ್ ಪಾರಿ ವನ್ನೆತ್ತುನ್ನ
ಮಂದಾರ ಕುಳಿರ್  ತೆನ್ನಲೆ   – ನೀ ಎಂಡೇ
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಲ್ಲೊತ್ತ – ಪಂಗಜ  ಪೂವೊತ್ತ
ತ್ವಾಹಯೇ ಕಂಡಿಟ್ಟುನ್ ಡೊ
ರೌಲಯಿಲ್ ಮುತ್ತಿ   ಮಣತ್ತಿಟುನ್ಡೊ (೨)

ಮಾನತ್ತ್ ವೆಳ್ಳಿ  ಮಿನಾರತ್ತೆ ಕಾಣುಮ್ಬೊಳ್
ಮುತ್ತಿನೆ ಓರ್ಕಾನುಂಡೂ
ಅನ್ನೇರಂ ಚಾರತ್ತ್ ಇರಂಗಿ ಎನ್
ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿನೆ ಪುಲ್ಗಾನ್ ಕೊದಿಕ್ಕಾರುಂಡೊ
ಕಲ್ಬಾಗಮ್ ನೊಂದ್ ಪಿಡಯಾರುಂಡೊ

ಮಾ ಮಣಲ್ ಕಾಟಿನ್ ಪಾರಿ ವನ್ನೆತ್ತುನ್ನ
ಮಂದಾರ ಕುಳಿರ್  ತೆನ್ನಲೆ   – ನೀ ಎಂಡೇ
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಲ್ಲೊತ್ತ – ಪಂಗಜ  ಪೂವೊತ್ತ
ತ್ವಾಹಯೇ ಕಂಡಿಟ್ಟುನ್ ಡೊ
ರೌಲಯಿಲ್ ಮುತ್ತಿ   ಮಣತ್ತಿಟುನ್ಡೊ

ಬದರಿಲುಮ್  ಉಹುದಿಲುಮ್
ಕಂಡು  ತಿರಿಕ್ಕುಂಬೋಳ್  
ಕಣ್ಣು ನೀರ್ ವಾರ್ಕಾರುಂಡೊ – ಅವಿಡಮ್
ಚಂಜಾಯ ಮಣಿಯಿಚ್ಚ ಧೀರರೇ
ಓ ರ್ಕುಂಬೋಳ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಕರಾಯಾರುಂಡೊ
ಮಿರಿ  ನೀರ್ ಚಾಲಿಟ್ಟೊರುಗಾರುಂಡೊ

ಮಾ ಮಣಲ್ ಕಾಟಿನ್ ಪಾರಿ ವನ್ನೆತ್ತುನ್ನ
ಮಂದಾರ ಕುಳಿರ್  ತೆನ್ನಲೆ   – ನೀ ಎಂಡೇ
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಲ್ಲೊತ್ತ – ಪಂಗಜ  ಪೂವೊತ್ತ
ತ್ವಾಹಯೇ ಕಂಡಿಟ್ಟುನ್ ಡೊ
ರೌಲಯಿಲ್ ಮುತ್ತಿ   ಮಣತ್ತಿಟುನ್ಡೊ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.