Laam Alifin Shruthiyil (ಲಾಮ್ ಅಲಿಫಿನ್ ಶ್ರುದಿಯಿಲ್)

ಲಾಮ್ ಅಲಿಫಿನ್ ಶ್ರುದಿಯಿಲ್..
ಮೀಮಾಯ್ ಉನರುಂ ತ್ವಾಹಾ..2
ಖಿದಮಾ ಪುದುಮಾಂಬರತ್ತಿಂಡೆ ಜ್ಯೊದಿ
ಖದಮಾಲದಿಮಾನುಷ ನಾಯಗರೆ..2
ಬದ್ ರೆ ಹುದಾ…ಬದನುಲ್ ಮುಅಲ್ಲ
ಬಹುಮಾನಿದರಾಂ… ಬಹುಜಾದಿಗಾರ
ಯಾ…ಖಮರುಮ್ಮುನೀರ-2
                                (ಲಾಮ್ ಅಲಿಫಿನ್)

ಹಾಮೀಮ್ ನಿಲಾವಾ.. ಖೈರುಲ್ ಬರಾಯಾ
ಹಾದಿ ಸಿರಾಜುನ್ ವಹ್ಹಾಜಿದಾ…
ಪವಿಝಾದರಮುಗಮೇನಿ..
ಪಾಲಾಮೃದಸುರದಾನಿ….
ಮಹಿದ ಮದದಿಲ್ ವದನಸಹಿದ ವರದಾಯಗರೇ
ಮದುರಮೊಝಿಯಿಲ್ ಕದನ ಮಗಲುಂ ಗುರುನಾಯಗರೆ…..2
ಮಿಹ್ ರಾಜೊಲಿ ವೀಷುನ್ನೆ……
ಮಿಹ್ ರಾಬುಗಳ್ ನೀಙ್ಙುನ್ನೆ……
ಬತ್ವಹಾ….ಫತ್ ಹಾ.. ರಹ್ಮಾನ್…ತಿರುಫಳ್ಲಾಲೆ…
                                (ಲಾಮ್ ಅಲಿಫಿನ್)

ಪರಮಾದಿಗಾರಾ… ಪರ ಬ್ರಮ್ಹರಾಜಾ..
ಪರಿಹಾರ ವೇದಾ… ಖಾತಿಂ ಹುದಾ….
ಪನಿನೀರ್ ಪರಿಮಳಮೇನಿ…..
ಪುನರುಂ ಗುರುತಿರುಮೇನಿ….
ಸುಗೃದ ವಹಿದ ಸುಬಗ ಪ್ರಗೃದ ನೆಬಿ ನಾಯಗರೆ…
ಸಮೃದಮರಿವಿನ್ ಸವಿದಮೊಝುಗುಂ
ಸುಗವಾಹಗರೆ…..
ಕಲಿಮಾಮೃದಮಾಗುನ್ನೆ…
ಕರುಣಾಮೃದವೀಷುನ್ನೆ..
ಸುಬ್ಹಾ ನ್..ಅಝಗಾಯ್..ನಸಲಾಯ್.. ಹಾದಝ್ಝಮಾನ್…
                                   (ಲಾಮ್ ಅಲಿಫಿನ್)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy