Kinaavil Kaanuvaanere (ಕಿನಾವಿಲ್ ಕಾಣುವನೇರೆ )

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ಕಿನಾವಿಲ್ ಕಾಣುವನೇರೆ ಕೊದಿ ಆಯ್ ಪವಿ ಅಣೇ ಲುಂ
ವಿಳಿಕ್ಕುಮ್  ಞ್ಜಾನ್ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್  ವಿಳಿಕ್ಕು ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್

ತಿರು ರೌಲಾಯಿಲ್ ಅಣಯನುಂ ಬಕೀಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಡಂಗಾನುಂ
ವಿಧಿ ಏಗು ಸ್ವಫಿಯಲ್ಲಾಹ್
ವಿಧಿ ಏಗು ಸ್ವಫಿಯಲ್ಲಾಹ್

(ಕಿನಾವಿಲ್ ಕಾಣುವನೇರೆ)

ಮ್ಹಶರ  ಕೊಡುಂ ಚೂಡಾ …
ಅಣಯುಂ ನಾಳ್  ಬೇಜಾರಾ  ..2..
ತಣಲ್ ತಾ  ಯಾ ರಸುಲಲ್ಲಾಹ್
ತಣಲ್ ತಾ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್

(ಕಿನಾವಿಲ್ ಕಾಣುವನೇರೆ)

ಖಬ್ ರಿಂಡೇ    ಇರುಳಿಲ್ ಞ್ಜಾನ್
ಅನಂಜಾಲ್ ಕೂರಿರೂಳಿಲ್ ಞ್ಜಾನ್ .. .2
ಅಲಿಸಾಯ್  ವರೂಮೋ ರಸುಲಲ್ಲಾಹ್
ಅಲಿಸಾಯ್  ವರೂಮೋ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್

(ಕಿನಾವಿಲ್ ಕಾಣುವನೇರೆ)

ಸ್ವಿರಾತಿಲ್ ಞ್ಜಾನ್ ಕಡಕ್ಕುಮ್  ನಾಳ್
ತುಣಯಾಯ್  ಅಂಙ  ವನ್ನೆನ್ನಾಲ್ ..2
ವರುಮೋ ಯಾ ರಸುಲಲ್ಲಾಹ್
ವರುಮೋ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್

(ಕಿನಾವಿಲ್ ಕಾಣುವನೇರೆ)

ಮಧ್ ಹಿಂಡೆ  ವರಿಗಳ್ ಞ್ಜಾನ್
ನುಗರುನ್ನು ಓರೋರ್  ರಾವಿಲ್ ಞ್ಜಾನ್…..2
ಖಬೂಲಾಕು  ಶಫಿಯಲ್ಲಾಹ್
ಖಬೂಲಾಕು  ಶಫಿಯಲ್ಲಾಹ್

(ಕಿನಾವಿಲ್ ಕಾಣುವನೇರೆ)

ಸುವರ್ಗಂ ಆ ಸುವನ ಮಿಲ್
ಹಬೀಬಿನ್ನ್ ಚಾರೆ  ಪಾಡಾನಾಯ್  .. ೨
ವಿಧಿ ಏಗು ಶಫಿಯಲ್ಲಾಹ್
ವಿಧಿ ಏಗು ಶಫಿಯಲ್ಲಾಹ್

(ಕಿನಾವಿಲ್ ಕಾಣುವನೇರೆ)

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.